پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سعید ارفع الرفیعی [پدیدآور اصلی]، حسین خسروی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه تعداد دوربین های کنترل ترافیک به سرعت درحال افزایش است. تعداد زیادی از آنها فاقد پردازش خودکار بوده و توسط نیروی انسانی نظارت می شوند. استخراج اطلاعات با استفاده از کاربر علاوه بر نیاز به پرسنل مجرب، به تنظیمات دستی و نگهداری و در بسیاری از موارد انجام اقداماتی در محل نصب دوربین، نیاز دارد. برای حذف نیروی انسانی، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت پردازش نیاز به روش تمام خودکار برای بدست آوردن پارامترهای دوربین است. در این پایان نامه یک روش تمام خودکار برای بدست آوردن پارامترهای داخلی و خارجی دوربین های کنار جاده ای به منظور محاسبه ی ابعاد واقعی وسایل نقلیه پیشنهاد شده است. این روش این امکان را فراهم می کند که کالیبراسیون دوربین (از جمله مقیاس) بدون هیچ ورودی کاربر و تنها با چند دقیقه از ویدئو نظارتی صورت گیرد. اهداف کاربردی این کار شامل اندازه گیری سرعت، اندازه گیری ابعاد خودروها و طبقه بندی خودروها می باشد. در روش ارائه شده یک فرض مهم حرکت خودروها در امتداد مسیر جاده است که این فرض تقریباً همواره برقرار است و به صورت عملی محدودیتی برای ما ایجاد نمی کند. با توجه به این که بدست آوردن ابعاد خودرو وابسته به ابعاد ویدئو نیست، در روش پیشنهادی ابتدا ابعاد ویدئو را کاهش می دهیم تا حجم محاسبات کم شود و در انتها با اعمال تناسب نتایج را روی تصویر اصلی نشان می دهیم. اولین گام برای کالیبراسیون بدست آوردن سه نقطه محوشوندگی است،که با حرکت خودروها بدست می آیند. گام دوم ساختن کادر سه بعدی از هر خودرو و بدست آوردن نسبت تبدیل می باشد. در گام سوم از ابعاد کادر سه بعدی برای کالیبراسیون دوربین استفاده کرده ایم. نتایج بدست آمده حاکی از دقت بالا و سرعت مناسب روش ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ابعاد واقعی وسایل نقلیه #کالیبراسیون دوربین #کادر سه بعدی #نقطه محوشوندگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)