پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
محدثه دلاوریان [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در زمینه ی سامانه های حمل و نقل هوشمند، نظارت ترافیکی مبتنیبر ویدئو است، که شامل ردگیری وسایل نقلیه نیز می شود. هدف نهایی آن در سیستم های نظارتی وترافیکی، برآورد لحظه ای ترافیک، تحلیل رفتار راننده و تشخیص رخداد تصادف است. ردگیری عبارتاست از به دست آوردن یک رد کامل از لحظه ورود یک وسیله نقلیه به محدوده دید تا خروج از آن. تحلیل تصاویر ویدئویی به منظور ردگیری وسایل نقلیه دارای چالش های بسیاری مانند تغییرات روشناییمحیط، تغییر اندازه هدف و انسداد در زمان ردگیری است. ردگیری وسایل نقلیه در تقاطع به دلیل ترافیکچندجهته سخت تر است، زیرا وسایل نقلیه با یکدیگر در تعامل هستند و انسداد رخ می دهد. منظور ازانسداد، پوشانده شدن هدف به وسیله موانع و رویت نشدن هدف از دید دوربین است که باعث از دستدادن رد در هنگام ردگیری می شود. یکی از راهکارهای حل مسئله انسداد استفاده از چند دید دوربیناست، که گرچه اطلاعات بیشتری را در مورد هدف در دسترس قرار می دهد اما مسائل خاص خود از قبیلواسنجی دوربین ها و تطابق اشیاء را نیز به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر ردگیری وسایل نقلیه در تقاطع به کمک اطلاعات چند دید دوربین به منظورردگیری صحیح و به دست آوردن ردهای قابل اعتماد در هنگام رخداد انسداد است. برای این منظور ازگراف برای بازنمایی مکان و رد های شی در طول قاب های تصویر و از نگاشت هندسی برای تجمیع اطلاعاتبه دست آمده از دید دوربین ها بدون نیاز به واسنجی دوربین ها استفاده می شود. در رویکرد ارائه شده،ابتدا یک مدل چند لایه معرفی شده که جریان های حرکتی را به لایه های جداگانه اختصاص می دهد. علاوهبر آن، دو همسایگی برای لایه های مدل چند لایه با در نظر گرفتن جریان های حرکتی چند جهته تقاطعارائه شده است، که در نتیجه آن وسایل نقلیه که از یک سمت تقاطع وارد می شوند و جریان حرکتی مشابهدارند به یک لایه انتساب داده می شوند. براساس این مدل چند لایه، گراف چند لایه ای ارائه شده است کهجریان های حرکتی را به لایه های مختلف که توسط یال های گراف با کمک همسایگی های متفاوت مشخصشده اند، نسبت می دهد. گراف چند لایه برای هر دید جداگانه ساخته می شود و در طی ردگیری، اطلاعاتردگیری به آن اضافه می شود. سپس ردگیری در گراف چند لایه ی هر دید به صورت جداگانه بر اساسکوتاهترین مسیرها انحام می گیرد. برای استفاده از اطلاعات چند دوربین، گراف های چند لایه ی حاصل ازچند دید دوربین بر روی گراف یک دید منتخب با استفاده از رویه نگاشت هندسی، نگاشت داده می شوندو اطلاعات ردگیری دیدها تجمیع می شود. در نتیجه گراف چند لایه نگاشت شده نهایی حاوی اطلاعاتردگیری تمامی دیدها است و سپس ردگیری نهایی بر روی آن صورت می گیرد. رفع اثر انسداد شامل آشکارسازی از دست رفته و تشخیص ادامه رد در دو مرحله صورت می گیرد.ابتدا، هنگام ردگیری در مدل چند لایه و گراف یک دید با استفاده از ساختار یال ها و همسایگی ها و درمرحله بعد هنگام تجمیع اطلاعات دیدها به گراف نهایی نگاشت شده، با استفاده از ساختار گراف بررسیانحام می گیرد. از ویژگی های قابل توجه روش عدم بروز تصادم و مقاومت آن در مقابل آشکارسازی های ازدست رفته و غلط (که در نتیجه انسداد و چالش های دیگر رخ می دهد) است. نتایج ردگیری نشان می دهدکه روش با استفاده از اطلاعات چند دید توانایی ردگیری تمام ردها را دارد و با وجود ۲۰% آشکارسازی غلطو از دست رفته، همچنان ۹۳% وسایل نقلیه به درستی ردگیری می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظارت ویدئویی #ردگیری چندین وسیله نقلیه #تقاطع #چند دوربین #گراف چند لایه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)