پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مجید غفاریان مالمیری [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: برنامه ریزی توسعه شبکه به علت رشد بار الکتریکی اجتناب ناپذیر است. به عنوان یک مرحله مهم از برنامه ریزی، شرکت های برق منطقه ای با توجه به نرخ رشد بار و درخواست دیماند مصرف کنندگان بزرگ صنعتی، محل مناسب احداث پست های انتقال و فوق توزیع را مشخص می نمایند. بررسی روند کنونی تعیین محل پست نشان می دهد اگرچه در این خصوص از نظرات کارشناسان استفاده می شود، ولی به علت نبود سیستمی برای در نظر گرفتن همه عوامل تأثیرگذار و ارزش آنها، انتخاب محل به طور معمول مبنی بر نظر یک کارشناس یا یک گروه متخصص صورت می گیرد. با توجه به تأثیر مستقیم انتخاب محل پست روی میزان بارگیری ترانس ها، میزان تلفات توزیع و فوق توزیع، و هزینه های بالای ساخت و بهره برداری از پست ها، ضرورت دارد سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تعیین محل مناسب پست های انتقال و فوق توزیع به کار رود. در روش پیشنهادی با تعیین معیارهای اصلی و تأثیرگذار در انتخاب محل پست، اهمیت هر کدام با روش تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس متوسط وزنی امتیاز هر یک از معیارها و زیر معیارها، محل پست ها اولویت بندی، و بهترین انتخاب می شود. پیاده سازی روش پیشنهادی روی یک نمونه واقعی در استان یزد ایران، کاربردی بودن آن را برای انتخاب گزینه مناسب محل پست نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محل پست #سیستم پشتیبان تصمیم گیری #تحلیل سلسله مراتبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)