پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم خدابنده [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به منظور کنترل آشوب از مزایای روش های فازی تطبیقی و کنترل تناسبی- انتگرالی- مشتقی به همراه عملکرد مقاوم استفاده می شود. بدین منظور روش PID فازی تطبیقی با عملکرد ردیابی مقاوم مورد مطالعه قرار می گیرد. در کنترل پیشنهادی برای جبران عدم قطعیت ها از ویژگی قابلیت تقریب زنی جامع فازی و برای کاهش خطای تقریب از عملکرد مقاوم استفاده می شود. پایداری و مقاوم بودن طرح کنترلی مبتنی بر روش لیاپانوفی و معادله شبه ریکاتی اصلاح شده بررسی و اثبات می شود. نتایج نشان دهنده موثر بودن این روش در کنترل آشوب سیستم دافینگ است. علاوه بر این به منظور دستیابی به عملکرد بهینه کنترل کننده پیشنهادی، پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی از جمله الگوریتم انبوه ازدحام ذرات، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جدید بهینه سازی جستجوی ردیابی بازگشتی تنظیم می شود و نتایج حاصل با هم مقایسه می گردند. شبیه سازیها عملکرد مناسب روش پیشنهادی را با عملکرد ردیابی مقاوم نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل فازی-تطبیقی #کنترل کننده PID #الگوریتم های تکاملی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)