پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمدرضا کیخاونی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد مشاور]
چکیده: با حضور خودروهای برقی در شبکه های توزیع، اهمیت اثرات مثبت و منفی آنها بر پارامترهای مختلف شبکه اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین در این پایان نامه روشی بر پایه یک الگوریتم با شروطی در محدوده توان مصرفی و پروفیل ولتاژ و با استفاده از آنالیز حساسیت برای مدیریت شارژ باتری خودروها ارائه شده است. بدین منظور برای نمونه، یک قسمت از شبکه ی توزیع متعادلی، با حضور تصادفی خودروهای برقی برای دریافت و انتقال شارژ باتری ها در منازل ، در نرم افزار Digsilent شبیه سازی شده است. الگوریتم پیشنهادی جهت هماهنگ سازی دریافت و انتقال شارژ باتری خودروهای برقی بکار رفته است که اثرات مثبت قابل توجهی بر کاهش توان مصرفی و کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه دارد. نتایج شبیه سازی نشان از عملکرد مناسب این الگوریتم مدیریتی است. همچنین با توجه به اهمیت موضوع تلفات شبکه توزیع ، اثر تغییر پارامترهای مقاومت و راکتانس خطوط شبکه توزیع در حضور خودروهای برقی بررسی شده و نتایج آن بدست آمده است. در نهایت جهت جامع بودن این پژوهش، خودروهای برقی برای دریافت شارژ در حالت عدم تعادل شبکه توزیع حضور یافته اند. نتایج خروجی پارامترهای شبکه در فازهای مختلف محاسبه شده و اثر منفی حضور آنها در حالت عدم تعادل شبکه، بررسی شده است. نتایج ارائه شده نشان می دهد که روش پیشنهادی حضور خودروهای برقی (با هر سطح شارژی) چه در حال دریافت یا انتقال شارژ در تمام حالت های شبکه را مدیریت و برنامه ریزی می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودروهای برقی #شبکه های توزیع هوشمند #هماهنگ سازی شارژخودروهای برقی #تلفات شبکه های توزیع #پروفیل ولتاژ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)