پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مجتبی اهتمامی [پدیدآور اصلی]، سید علی سینا[استاد راهنما]
چکیده: تیرهای جدار نازک به صورت گسترده در سازه های مهندسی کاربرد دارند. وجه مشترک این سازه ها که در بازه وسیعی از صنایع نظیر عمران، مکانیک و هوافضا کاربرد دارند، الزام کمترین وزن است. کاهش وزن تیر منجر به اهمیت یافتن خواص ارتعاشی و دینامیکی آن می شود. هرگاه مقادیر دامنه ارتعاشات تیر بزرگ باشد، اثر مؤلفه های غیرخطی هندسی در تحلیل ها باید در نظر گرفته شود و پاره ای از پدیده ها که در تحلیل های خطی وجود ندارند، ظاهر می شوند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتعاشات و پایداری دینامیکی پیچشی-محوری تیر جدار نازک کامپوزیتی می پردازد. با درنظر گرفتن اثر وارپینگ مقطع، تغییر شکلهای پیچشی بزرگ، وجود نیروی محوری و پیچش اولیه در تیر، معادله غیرخطی حاکم بر حرکت با استفاده از اصل همیلتون به دست می آید. با خطی سازی معادله حاکم به مطالعه اثر زاویه الیاف، زاویه پیچش اولیه و نیروی محوری بر فرکانسهای طبیعی سیستم پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از روش مقیاس های چندگانه به بررسی پایداری دینامیکی تیر جدار نازک تحت بار محوری متناوب پرداخته می شود. نتایج به دست آمده مؤید اثر چشمگیر پارامترهای ذکر شده در دینامیک پیچشی تیر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اثر ذوزنقه‌ای #وارپینگ #پیچش اولیه #تیرجدار نازک کامپوزیتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)