پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
هادی دستورانی [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، مریم قرآنی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به محدودیت ها و کاستی های روش های موجود برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی اشاره شده است. برای غلبه بر محدودیت ها و کاستی های این روش ها، برخی از رویکرد های رتبه بندی جدید، برای مقایسه مجموعه های فازی تعمیم یافته و مجموعه های مبهم ارائه شده است. بر اساس رویکردهای رتبه بندی پیشنهادی، روش های جدیدی برای یافتن راه حل مناسب برای مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی تعمیم یافته و مجموعه های دیگری که در آن ها پارامتر های هزینه (یا سود) توسط مجموعه های فازی یا مجموعه های مبهم تعیین می‌شود، ارائه شده است. خلاصه فصل های پایان نامه به شرح زیر است: در فصل 1 مختصرا به کارهایی که در زمینه مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی انجام شده، اشاره شده است. در فصل 2 روش های موجود برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی نشان داده شده اند که تنها برای حل آن دسته از مسائل برنامه ریزی خطی استفاده می‌شود که در آن ها پارامترها توسط مجموعه های فازی نرمال یا مجموعه های فازی تعمیم یافته با ارتفاع برابر تعیین شده باشند. اگرچه می توان با جایگزین کردن یک روش رتبه بندی مناسب به جای استفاده از روش رتبه بندی موجود محدودیت های روش موجود را حذف کرد، اما در کلیه رویکردهای رتبه بندی موجود نواقصی وجود دارد، بنابراین هیچ یک از رویکردهای رتبه بندی موجود برای همه مسائل قابل استفاده نیست. برای غلبه بر محدودیت های روش موجود، یک روش رتبه بندی جدید برای مقایسه مجموعه های فازی ذوزنقه ای تعمیم یافته ارائه شده است و بر اساس رویکرد رتبه بندی پیشنهادی، روش جدیدی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی تعمیم یافته پیشنهاد شده است. در فصل 3 به محدودیت های برخی از نتایج موجود در مقایسه مجموعه های فازی p-نرم تعمیم یافته اشاره شده و با کمک روش رتبه بندی که در فصل 2 ارائه شده است و با اصلاح نتایج، برخی از نتایج جدید برای غلبه بر محدودیت ها ارائه شده است. نتایج موجود موارد خاصی از نتایج پیشنهادی هستند. همچنین از روش حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی تعمیم یافته که در فصل 2 ارائه شده برای حل یک مسئله برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی ذوزنقه ای p-نرم تعمیم یافته استفاده شده است. در فصل 4 به کاستی های رویکرد رتبه بندی که در فصل 2 ارائه شده است پرداخته ایم و برای غلبه بر این کاستی ها، رویکرد رتبه بندی جدیدی به نام رویکرد رتبه بندی RM برای مقایسه مجموعه های فازی ذوزنقه ای پیشنهاد شده است. همچنین با کمک رویکرد رتبه بندی RMروش جدیدی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی ذوزنقه ای تعمیم یافته ارائه شده است. در فصل 5 محدودیت های برخی از نتایج موجود مربوط به مقایسه مجموعه های فازی شهودی و کاستی های رویکرد رتبه بندی موجود برای مقایسه مجموعه های فازی مثلثی شهودی مورد توجه قرار گرفته است. برای غلبه بر محدودیت نتایج موجود، برخی از نتایج جدید با اصلاح نتایج موجود، برای مقایسه مجموعه های مبهم ذوزنقه‌ای ارائه شده و برای رفع نواقص رویکرد رتبه بندی موجود، یک رویکرد رتبه بندی جدید پیشنهاد شده است. همچنین از روش حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی تعمیم یافته که در فصل 4 ارائه شده، برای حل یک مسئله برنامه ریزی خطی با مجموعه های مبهم ذوزنقه‌ای استفاده شده است. در فصل 6 نشان می‌دهیم که نتایج به دست آمده از حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی با استفاده از روش های موجود و پیشنهادی مناسب نیستند. البته تمام کاستی های نتایج به دلیل رویکردهای رتبه بندی استفاده شده رخ می دهد. برای غلبه بر کاستی رویکردهای رتبه بندی موجود و پیشنهادی، رویکرد رتبه بندی جدیدی به نام رویکرد رتبه بندیRMDS برای مقایسه مجموعه های مبهم ذوزنقه پیشنهاد شده است. بر اساس رویکرد رتبه بندی پیشنهادیRMDS روشی جدیدی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های مبهم ذوزنقه ای ارائه شده است. برای نشان دادن مزیت روش پیشنهادی، با حل مسائل برنامه ریزی خطی با مجموعه های فازی و مبهم، مشخص می‌شود که نتایج به دست آمده با استفاده از روش های موجود و سایر روش های پیشنهادی مناسب نیستند، حال این مسائل با استفاده از روش پیشنهادی حل شده و نشان داده می شود که نتایج به دست آمده مناسب هستند. سرانجام در فصل 7 بر اساس مطالعه حاضر، نتیجه گیری شده و کارهای جدیدی در آینده پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتفاع- ذوزنقه- مجموعه فازی- مسئله برنامه ریزی- مجموعه مبهم-رویکرد رتبه بندی- مثلثی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)