پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سامان پرویزی [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]
چکیده: اندازه گیری دقیق گاز طبیعی همواره مساله مهمی به ویژه در سطح مصارف خانگی بوده است. از سوی دیگر جریان سنج های جرمی حرارتی به طور گسترده در صنایعی همانند صنایع نیمه هادی ها و فرایندهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از انواع جریان سنج های جرمی حرارتی، جریان-سنج جرمی حرارتی لوله مویین می باشد که برای اندازه گیری جریان های پایین استفاده می شود. در این مطالعه ابتدا شناخت پارامترهای مهم و تاثیر هر یک از این پارامترها در طراحی جریان سنج حرارتی لوله مویین و سپس استفاده این نوع جریان سنج ها برای اندازه گیری گاز طبیعی برای مصارف خانگی که جریان پایینی دارند بررسی شده است. برای این کار مدل های دو بعدی و سه بعدی یک جریان سنج جرمی حرارتی لوله مویین شبیه سازی و انتقال حرارت در لوله حسگر آن به صورت عددی ابتدا برای گاز متان به عنوان گاز طبیعی و سپس برای ترکیبات مختلف گاز طبیعی تحلیل شده است. با در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار عدم قطعیت جریان سنج محاسبه شده است. برای اعتبارسنجی روش حل عددی به دلیل عدم وجود داده های آزمایشگاهی برای متان از نیتروژن استفاده شده که تطابق قابل قبولی در نتایج شبیه سازی داده های آزمایشگاهی برداشت شده از مراجع وجود داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندازه گیری جریان #گاز طبیعی #جریان سنج جرمی حرارتی #لوله مویین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)