پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
امیر ابراهیمی مقدم [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، مهدی دیمی دشت بیاض [استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، توسعه روابطی جهت محاسبه نرخ نشت گاز طبیعی از خطوط لوله رو‌زمینی و مدفون واقع در شبکه توزیع گاز می باشد. با استفاده از شبیه‌سازی عددی به محاسبه میزان نشتی گاز طبیعی از یک سوراخ کوچک واقع بر قسمت فوقانی سطح جانبی لوله ای در خطوط توزیع گاز طبیعی رو زمینی و مدفون در خاک پرداخته شده است. هندسه مورد بررسی توسط نرم افزار گمبیت طراحی و شبکه بندی شده و سپس حل عددی توسط نرم افزار فلوئنت انجام شده است. سیال مورد‌نظر، تراکم پذیر با رفتار گاز ایده آل و جریان به صورت آشفته و پایا می باشد و خاک، به صورت یک ناحیه متخلخل در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حالت لولۀ روزمینی، در سوراخ های با قطر کوچک سرعت تخلیه به سرعت صوت رسیده و به-اصطلاح خفگی در جریان رخ می دهد. هم چنین نتایج حاصل از برازش داده ها نشان دهنده این است که دبی حجمی گاز نشت یافته، یک رابطه خطی با فشار، رابطه درجه دو با قطر سوراخ و رابطه درجه چهار با نسبت قطر سوراخ به قطر لوله دارد. برای لوله های زیر‌زمینی، در سوراخ های با قطر کوچک به نسبت سوراخ های بزرگ ، عمق نفوذ گاز در داخل خاک بیش تر اما دبی حجمی گاز نشت یافته کم تر می باشد. در انتها دو رابطه هم‌بسته مفید برای محاسبه نشت گاز طبیعی از یک سوراخ کوچک ایجاد شده بر سطح خارجی لوله های رو زمینی و زیر‌زمینی ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گاز طبیعی #خطوط لوله توزیع گاز #نشتی #سوراخ #لوله مدفون #شبیه سازی عددی #فلوئنت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)