پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد صادق پهلوان زاده [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، علی جباری مقدم[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش، محاسبه ی میزان گاز هدر رفته طی عملیات purging که بر روی خطوط انتقال گاز واقع در ایستگاه های تقلیل فشار انجام می شود و همچنین ارائه ی روابطی برای تخمین هرچه بهتر میزان گاز تخلیه شده طی این عملیات می باشد. در این پژوهش با استفاده از شبیه سازی عددی به محاسبه میزان گاز تخلیه شده از شیرهای purging واقع بر خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی پرداخته شده است. هندسه ی مورد نظر توسط نرم افزار گمبیت طراحی و سپس شبکه بندی شده و سپس حل عددی توسط نرم افزار فلوئنت انجام گرفته است. سیال مورد نظر تراکم پذیر و با رفتار گاز واقعی در نظر گرفته شده و جریان بصورت آشفته و ناپایا می باشد. برای هرچه نزدیکتر کردن فرایند حل و نتایج حاصله به شرایط واقعی، در ابتدا که شیر بسته است جریان در خط لوله بصورت پایا برقرار شده و سپس در شرایط ناپایدار، شیر باز شده است. در این پژوهش که بصورت سه بعدی نیز انجام شده، عملیات تخلیه تحت شرایط مختلف از قبیل مقادیر مختلف فشار ورودی به خط لوله، قطر خط لوله و همچنین شیر با قطرهای متفاوت انجام شده است. نتایج حاصله نشان می دهند به دلیل اختلاف فشار بسیار زیاد بین خط لوله و محیط، سرعت گاز خروجی بیشتر از سرعت صوت شده و در مقطع خروجی، عدد ماخ بزرگتر از یک می شود. همچنین اطلاعات حاصل از برازش داده ها بیانگر این است که میزان جریان گاز خروجی از شیر با فشار خط لوله ، توان دوم قطر شیر تخلیه کننده ، و همچنین با توان چهارم نسبت قطر شیر به قطر خط لوله ای که عملیات تخلیه بر روی آن انجام می شود رابطه دارد. حل عددی در هر دو حالت پایدار و ناپایدار انجام شده است و در نهایت یک رابطه برای حالت گذرا و یک رابطه برای حالت پایدار که دبی جریان خروجی از شیر به یک مقدار ثابت رسیده است ارائه شده و این دو حالت باهم مقایسه شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گاز طبیعی #خطوط انتقال گاز #شیرهای تخلیه #شبیه سازی عددی #فلوئنت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)