پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
میثم جلالی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، محممدکاظم شربتدار [استاد راهنما]
چکیده: اخیراً روش جدیدی به منظور تقویت سازه‌های بتن مسلح به کمک مصالح FRP به نام «نصب FRP در نزدیکی سطح» یا «NSM-FRP »، مطرح شده است. در این روش نوار یا آرماتور FRP در شیارهایی که در بتن پوشش خاموت‌ها ایجاد می‌شود قرار گرفته و با رزین اپوکسی به سطح بتن متصل می‌شود و از جداشدگی زود هنگام FRP، که استفاده از ظرفیت FRP را شدیداً محدود می‌کند، تا حدودی احتراز می‌شود. تحقیق حاضر به مطالعه تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده در برش با مصالح FRP و به روش نصب در نزدیک سطح می‌پردازد. مطالعات در سه بخش آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی انجام شده است. مطالعه آزمایشگاهی به بررسی تأثیر مقاوم سازی برشی تیرهای بتن مسلح به کمک روش نصب در نزدیک سطح با استفاده از میله‌های ساخته شده از صفحات الیاف کربن به نام MMFRP می‌پردازد. در راستای ایجاد تأخیر در شروع جداشدگی میله از تیر، مهار انتهایی جدیدی برای آن‌ها پیشنهاد شده و مورد آزمایش قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی شش عدد تیر بتن مسلح دو سر ساده با مقطع مستطیل شکل که در برش مقاوم سازی شده‌اند، ارائه شده و مورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌ها حاکی از کارآمدی میله‌ها و مهارهای پیشنهادی بوده است، به طوری که افزایش ظرفیت باربری نمونه‌های مقاوم‌سازی شده در برش با‌ استفاده از روش پیشنهادی، بین 25 تا 48 درصد نسبت به نمونه مرجع به دست آمده است و در نتیجه استفاده از مهارهای انتهایی پیشنهادی، انرژی جذب شده توسط نمونه‌ها افزایش چشم‌گیری نشان داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بتن #برش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)