پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
کیانا فداکار نقندر [پدیدآور اصلی]، عماد محجوبی[استاد راهنما]
چکیده: تغییر جهانی اقلیم موضوعی است که طی چند دهه گذشته توجه پژوهشگران زیادی را در سراسر جهان، به خود جلب کرده است. انجام پژوهش‌های مرتبط با تغییر اقلیم برای آمادگی هر چه بیشتر جهت مقابله و کاهش هزینه‌های خسارت‌بار ناشی از این تغییر، ضروری می‌باشد. در این مطالعه به بررسی اثر سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی بر تغییرات کیفیت و تراز آب زیرزمینی در استان اصفهان و تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه پرداخته شد. کلیه داده‌های مربوط به سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی از سایت NOAA تهیه شد و داده‌های ماهانه کیفیت و تراز آب زیرزمینی طی دوره آماری 2003 تا 2019 بود. سپس با استفاده از نرم‌افزار متلب همبستگی بین 12 شاخص‌ دورپیوند و تراز آب زیرزمینی و هدایت الکتریکی در موقعیت چاه‌های پیزومتری منتخب پراکنده در سطح محدوده‌های مورد مطالعه تا تأخیرهای زمانی 24 ماهه محاسبه شد، دو شاخص TNI، Nino1+2 و دو شاخص TNI، Nino4 به ترتیب به‌عنوان مؤثرترین شاخص‌ها بر تغییرات تراز و هدایت الکتریکی چاه‌های مورد مطالعه استان اصفهان و شاخص‌های TNI، Nino1+2 و Nino4 مؤثرترین شاخص‌ها بر تغییرات تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه شناسایی شدند. نتایج نشان داد که شاخص TNI در تأخیرهای زمانی 20 و 8 ماهه بیشترین همبستگی را به ترتیب بر تغییرات تراز آب زیرزمینی استان اصفهان و حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارد. بنابراین مشخص است که تأثیرات سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی با تأخیر چندماهه به مناطق مختلف ایران منتقل می‌شود. مقدار همبستگی کیفیت و تراز آب‌های زیرزمینی اکثریت چاه‌ها با شاخص‌ TNI به ترتیب منفی و مثبت می‌باشد. به این معنا که با کاهش شاخص TNI، تراز آب زیرزمینی کاهش و شوری آب زیرزمینی افزایش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استان اصفهان #تراز ایستابی #شوری #دورپیوندها #حوضه آبریز دریاچه ارومیه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)