پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سلمان بیگی [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از اساسی‌ترین موضوعات در مطالعات سازه‌های هیدرولیکی بحث رسوب و نحوه مدیریت آن می‌باشد. حوضچه رسوب‌گیر سطحی یکی از سازه‌هایی است که به منظور تله اندازی و حذف رسوبات معلق قبل از ورود جریان به تاسیسات هیدرولیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا ایجاد راهکاری مناسب جهت افزایش راندمان تله‌اندازی در حوضچه رسوب‌گیر سطحی به عنوان یک چالش اصلی برای طراحان این سازه‌ها محسوب می‌شود. در این پژوهش به عنوان نوآوری، از طریق شبیه‌سازی عددی توسط نرم‌افزار Flow-3D نسخه 2.11، تاثیر صفحات مستغرق بر راندمان تله‌اندازی حوضچه رسوب‌گیر سطحی مورد بررسی قرار گرفت. از روش VOF برای پیش‌بینی پروفیل سطح آزاد و از مدل آشفتگی ω-k، جهت محاسبه تنش رینولدز و همچنین جهت حل‌گر فشار از روش GMRES استفاده شد. این پژوهش شامل سه بخش اصلی می‌باشد؛ در بخش اول جهت صحت سنجی، مدل عددی تحت جریان بدون رسوب با شرایطی مشابه نمونه آزمایشگاهی شبیه‌سازی شد و مطابقت خوبی در الگوی جریان با مدل آزمایشگاهی مشاهده‌گردید. دربخش دوم مدل به همراه جریان حاوی رسوب با مدل آزمایشگاهی مقایسه‌گردید، به منظور افزایش دقت مدل‌سازی پارامترهای مرتبط با رسوب در نرم‌افزار از طریق روش سعی و خطا به گونه‌ای تنظیم‌گردید که اختلاف پروفیل انباشت رسوب نسبت به مدل آزمایشگاهی به کمترین مقدار ممکن رسید. در بخش سوم، صفحات مستغرق در دو گروه کلی بدون انحراف نسبت به راستای جریان و صفحات دارای انحراف نسبت به راستای جریان مورد ارزیابی قرار گرفتند. پنج نسبت تنگ‌شدگی عرضی 13/0، 19/0، 38/0، 88/0، 1 در چهار نسبت فاصله از ورودی 03/0، 08/0، 17/0، 5/0، با نسبت ثابت ارتفاع به عمق 75/0 در حوضچه تعبیه گردیدند و بهترین راندمان هر گروه تحت نسبت ارتفاع به عمق 6/0 و 9/0 کنترل گردیدند. با گذشت 5400 ثانیه از ورود رسوب به حوضچه، بیشترین افزایش راندمان تله‌اندازی به میزان 4/37‌درصد در قالب سه صفحه تحت زاویه 60 درجه با نسبت ارتفاع 75/0، نسبت تنگ شدگی 88/0 و نسبت فاصله 03/0، 08/0، 3/0 از ورودی حاصل گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: رسوب #حوضچه ‌رسوب‌گیر سطحی #صفحات مستغرق #راندمان تله‌اندازی #Flow-3D
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)