پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
ایمان خزاعی [پدیدآور اصلی]، محمد شامخی امیری[استاد راهنما]، امیر بذرافشان مقدم[استاد مشاور]
چکیده: زمین لرزه از مخرب ترین بلایای طبیعی است که همواره جوامع انسانی را از لحاظ مالی و جانی تهدید می کند. ایران از کشورهای زلزله خیز دنیا به شمار می آید به طوری که سالانه زلزله های کوچک تا متوسط زیادی و هر ده سال یک زلزله ی بزرگ را تجربه می کند. به دلیل وضعیت لرزه زمین ساخت و موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی، کشور ایران پتانسیل ایجاد زمین لرزه های متعدد و شدید را داراست. بنابراین مطالعات لرزه خیزی و شرایط ساختگاهی لازم و ضروری است. ارزیابی کلی از خسارات وارده به سازه ها و تأسیسات در زلزله ها نشان می دهد شرایط ساختگاهی تأثیر قابل توجهی بر نحوه ی توزیع خرابی ها در شهرها و روستاها داشته است. لذا شناسایی اثر ساختگاه، نوع خاک و میزان تأثیرگذاری آن روی امواج زلزله در طراحی و ساخت سازه های مقاوم امری ضروری به شمار می آید. تعیین نوع خاک در منطقه ی ثبت لرزه ها کاری پرحجم و دارای هزینه ی بسیار است. هدف از این پژوهش، پیش بینی رابطه ای برای تعیین سرعت موج برشی زلزله با استفاده از الگوریتم توسعه ی ژنی(GEP) و تعیین نوع خاک منطقه با استفاده از روش نسبت طیفی مؤلفه ی افقی به قائم (H/V) است. عوامل مؤثر در این پیش بینی بزرگای زلزله، فاصله ی منبع زلزله تا ساختگاه، نسبت طیفی مؤلفه ی افقی به قائم (H/V) و پریود زمانی نسبت طیفی حداکثر، در نظرگرفته شده اند. در این پژوهش بزرگای گشتاوری به عنوان بزرگا و فاصله ی کانونی به عنوان فاصله ی منبع زلزله تا ساختگاه مورد استفاده قرار گرفته اند. اولین گام تحقیق، جمع آوری داده های شتابنگاری است که 480 شتاب نگاشت مورد استفاده قرار گرفت و اصلاحات مورد نیاز روی این داده ها صورت گرفته و سپس پارامترهای ورودی مورد اشاره برای تعیین رابطه ی سرعت موج برشی از آن استخراج شده است. پس از آماده سازی کاتالوگ زلزله، در نهایت برای به دست آوردن رابطه ی پیش بینی از روش هوشمند الگوریتم توسعه ی ژنی استفاده شده است. مزیت این الگوریتم این است که از مدل رگرسیونی ثابتی استفاده نشده است و مدل به صورت هوشمند محاسبه می گردد. نتایج محاسباتی دارای برازندگی 911/57 بوده و مطابقت 73 درصدی با مقادیر پیش بینی شده دارند که در مقایسه با روش دقیق یعنی کارهای آزمایشگاهی، سریع تر، در دسترس و با هزینه ی بسیار کمتر، آگاهی مناسبی از وضعیت خاک منطقه در اختیار قرار می دهد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نسبت طیفی مؤلفه ی افقی به قائم #سرعت موج برشی #الگوریتم توسعه ی ژنی #نوع خاک منطقه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)