پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مصطفی گل پورلاسکی [پدیدآور اصلی]، محمد شامخی امیری[استاد راهنما]
چکیده: رخداد زلزله پیامد های تاثیرگذاری بر جوامع مختلف در طول حیات بشر از خود بجای گذاشته است. جامعه علمی همواره برآن بوده تا نقش خود را برای کاهش اثرات نامطلوب زمین لرزه ها و ایجاد سازوکارهای مناسب شکل دهد. تحلیل خطر لرزه ای با تخمین پارامتر های جنبش نیرومند زمین این امکان را فراهم کرده است. این فرایند با استفاده از رابطه کاهندگی مناسب و اختصاصی برای هر منطقه مقدور می گردد. در زمینه روابط کاهندگی برای زلزله های حوزهای نزدیک گسل و بخصوص مولفه قائم بیشینه شتاب زلزله، کمتر پرداخته شده است. پژوهش حاضر با ارائه رابطه کاهندگی بیشینه شتاب مولفه افقی و قائم زلزله در زلزله های حوزه نزدیک گسل با پنج نوع گسلش که شامل: گسلش نرمال، گسلش معکوس، گسلش امتداد لغز، گسلش مایل معکوس و گسلش مایل نرمال با بهره گیری از روش الگوریتم هوشمند توسعه ژنی می پردازد و در ادامه برای هریک از مولفه افقی و مولفه قائم در حوزه نزدیک گسل، یک رابطه کاهندگی کلی معرفی می گردد، که در مجموع شامل 10 رابطه کاهندگی مختلف است. برای دستیابی به این امر کاتالوگ 1342رکورد شاخص که از سراسر جهان گردآوری شده، مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهای بزرگا(Mw) ، فاصله تا نزدیک ترین سطح گسیختگی (Rrup) و سرعت موج برشی(Vs)، به عنوان متغیر، برای حصول رابطه کاهندگی لحاظ گردیده است. مقادیر برازندگی، همبستگی برای هریک از روابط کاهندگی مذکور و مقایسه با سایر تحقیقات انجام شده، نشان از دقت بالای نتایج این پژوهش دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: رابطه کاهندگی #الگوریتم هوشمند توسعه ژنی #بیشینه شتاب زمین #حوزه نزدیک گسل #معادلات پیش بینی حرکت زمین #مکانیزم گسلش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)