پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
اسماعیل خسروجردی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، محمدرضا تابشپور [استاد راهنما]
چکیده: بررسی و تبیین ارتعاشات نیرومند زمین در دو شاخه مهندسی سازه )دیدگاه تحلیل رفتار سـازههـا( و مهندسی زلزله )دیدگاه تحلیلی رفتار زمین( دارای اهمیت فراوان است. بدین منظـور در ایـن تحقیـق ابتدا به شناخت حوزه نزدیک و در ادامه به چگونگی رفتار این زلزله بر سازهها مـیپـردازیم. اهمیـت و ضرورت بررسی زلزلههای حوزه نزدیک به دلیل نزدیکی شهرها و گسلها به یکـدیگر اسـت بطوریکـه خیلی از گسلها نام خود را از شهرها و آبادیهای مجاور به عاریه گرفتهاند. از آن جمله مـیتـوان بـه گسل اشتهارد، قم، شمال تهران، تبریز، شهر ری و ... اشاره نمود. با توجه به وجود گسلهای فعـال در اکثر مناطق ایران مخصوصاً شهر تهران و با در نظر گرفتن تراکم سـاخت و سـاز و وجـود گسـلهـای متعدد در این شهرها، اکثر سازهها در حریم گسل قرار میگیرند. برای شناخت زلزلههای حوزه نزدیک بعد از زلزلههای مخرب لندرز و نـورثریج و کوبـه کـه باعـث خرابـی در سـازههـای طراحـی شـده بـا آییننامههای مدرن گردید مطالعات گستردهای آغاز شد. مهمترین ویژگی این دسته رکوردها محتوای فرکانسی بالا و اثر جهتگیری پیشرونده میباشد. اثر جهتگیـری پـیشرونـده باعـث بوجـود آمـدن پالسهایی با پریود بلند در رکوردهای زلزله خواهد شد. مهمترین چالش مورد بررسی در این تحقیـق چگونگی لحاظ این اثرات در طیف طرح آییننامه میباشد. روش پیشنهادی در این تحقیق تلفیقـی از روشهای لحاظ شده در دیگر آییننامه هاست. بدین منظور ابتدا بایـد شـناخت کـاملی از گسـلهـای موجود در منطقه کسب کرده و سپس ضـرایبی تحـت عنـوان ، FPGD ، FPGV ، FPGA را درFTs ، FTd طیف طرح لحاظ نمود. این روش علاوه بر کارایی مناسب از مزیت سـادگی کـه از خـواص آیـیننامـه ساختمانی میباشد برخوردار است. همچنین در بخش آخر به مطالعه رفتار غیرخطی سه قاب کوتـاه و متوسط و بلند تحت رکوردهای حوزه نزدیک و حوزه دور میپردازیم. بر این اساس نشان داده میشود سازههایی با پریود بلند بیشتر تحت تاثیر رکوردهای حوزه نزدیک با وجود پالس میباشند. بـه منظـور بررسی رفتار سازهها رکوردهای نزدیک گسل و دور از گسل را مقیاس کرده، که نتایج نشان میدهنـد مقیاس کردن رکوردهای حوزه نزدیک باعث از بین رفتن خواص آنها خواهد شد و نتایج حوزه نزدیـک و حوزه دور به یکدیگر شبیه میشوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زلزله حوزه نزدیک #اثر جهتپذیری پیشرونده #طیف طرح آییننامه #ضرایب حوزه نزدیک #رفتار غیرخطی سازه ها #رکوردهای مقیاس شده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)