پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سجاد صنعت نگار [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهرانی[استاد راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد مشاور]
چکیده: از ﺟﻤﻠﻪ داده ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺒﺪأ - ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎرﮔﯿﺮی و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺪأ- ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ، ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو روش ﻫﺎی ﺑﺮآورد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎرش ﺣﺠﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ، ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮآورد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ، ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮐﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ. برای برآورد ماتریس مبدأ- مقصد روش های گوناگونی از جمله بیشترین آنتروپی، بیشترین درستنمایی، کمترین مربعات و کمترین اطلاعات وجود دارند که در این تحقیق هر کدام از روش ها معرفی شده اند. در این تحقیق تخمین حجم کمان ها و ماتریس سفر ابتدا برای یک شبکه فرضی ساده و سپس برای شبکه شهر مشهد و با استفاده از نرم افزار بهینه یابی LINGO و بر مبنای معیارهایی از جمله نوع مدل، روش محاسبه خطا، محل کمان، ماتریس اولیه و تعداد کمان های شمارش شده صورت گرفت که بر مبنای دقت تخمین ماتریس سفر، مدل بیشترین درستنمایی خطای کمتری نسبت به سایر مدل ها داشت. بر اساس تعداد شمارش کمان نیز باتوجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که با افزایش تعداد کمان های شمارش شده لزوماً دقت افزایش نمی یابد و با انتخاب محل مناسب کمان و تعداد محدودی از کمان ها می توان به دقت قابل قبولی رسید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخمین ماتریس مبدأ- مقصد #مدیریت تقاضای سفر #شبکه حمل و نقل

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)