پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
آی صحرا آرنیازی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، علیرضا کرامت [استاد مشاور]
چکیده: نظر به محاسن فراوان لوله های ویسکوالاستیک ، استفاده از این گونه لوله ها در سیستم های مختلف به سرعت رو به افزایش است. برای مدلسازی رفتار ویسکوالاستیک لوله از روش کلوین ویت استفاده می شود. در این مدل فنر به همراه تعدادی از المان های مختلف متشکل از فنر و میراگر در ترکیب موازی با هم، به صورت سری قرار می گیرند .نتایج حاصل از این مدلسازی به صورت ترم اضافی در معادلات هیدرولیک جریان در لوله های الاستیک وارد می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اهمیت تعداد المان های مدل کلوین ویت و طول لوله است که می توانند در نتایج نمودار تابع خزش تطابقی و فشارها و سرعت های حاصله ناشی از ضربه قوچ در لوله های ویسکوالاستیک تاثیر قابل توجهی داشته باشند، همچنین تاثیر طول لوله در نتایج حاصل از کالیبراسیون پارامترهای ویسکوالاستیک با روش حل معکوس جریان گذرا است. در این تحقیق، پارامترهای المان های مختلف مدل کلوین ویت با استفاده از تابع بهینه سازی fmincon که تابع هدف آن با روش مجموع مربعات باقی مانده ها بین مقادیر با المان دقیق و مقادیر با المان های مجهول است، کالیبره می شوند. این مقادیر در تابع هدف با استفاده ازدو تابع خزشی و فشار، تعریف می شوند. کالیبره پارامترها با استفاده از تابع خزشی برای اولین بار در این رساله مطرح می شود. معادلات حاکم برای شبیه سازی جریان غیرماندگار، معادلات هیدرولیک جریان در لوله های ویسکوالاستیک هستند که برای حل آنها از روش خطوط مشخصه صریح استفاده می شود. با کالیبراسیون پارامترها با استفاده از تابع خزشی، خطای تابع خزشی با افزایش تعداد المان ها کاهش می-یابد و همچنین خطای فشار نیز با افزایش تعداد المان ها و افزایش طول لوله، کاهش می یابد. در کالیبراسیون پارامتر ها با استفاده از فشار، در طول های بزرگتر، خطای هد فشاری با افزایش تعداد المان ها کمتر می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل کلوین ویت #ضربه قوچ #کالیبره #تابع خزشی #ویسکوالاستیک.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)