پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه طالبی رستمی [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش به بررسی رفتار سد خاکی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی در زمان پایان ساخت پرداخته‌شده است. سد مورد مطالعه ، سد ابیورد واقع در درگز خراسان رضوی می‌باشد. جهت تحلیل عددی، از نرم‌افزار تفاضل محدود Flac3D استفاده شده‌است. با اختصاص پارامترهای ژئوتکنیکی و مدل رفتاری مصالح سد، ابتدا رفتار تنش کرنش و پدیده قوس‌زدگی تحت بارگذاری استاتیکی ، مورد تحلیل قرار می‌گیرد و رفتار سنجی سد با توجه به نتایج ابزار دقیق نصب‌شده در بدنه سد انجام می‌شود. مدل‌سازی به‌صورت سه‌بعدی صورت گرفته و در تحلیل‌ها از مدل رفتاری موهرکلمب برای مصالح پوسته و هسته و از مدل رفتاری الاستیک برای مصالح پی استفاده‌شده است. به‌منظور بررسی تأثیر شیب دره سد بر رفتار استاتیکی سد، سه شیب متفاوت دره با ویژگی‌های یکسان برای مصالح سد در نظر گرفته‌شده و به بررسی و مقایسه تغییر شکل و پدیده قوس زدگی برای سد با شیب‌های متفاوت دره پرداخته می‌شود. بمنظور رفتار نگاری سد تحت بارگذاری دینامیکی در زمان پایان ‌ساخت با بررسی‌های صورت گرفته بر روی ویژگی‌های لرزه‌ای منطقه طرح سد، از شتاب‌نگاشت افقی زلزله‌های Imperial Valley وSuperstition Hills استفاده شده و شتاب افقی و تغییر شکل تاج سد در پایان زلزله مورد بررسی قرار میگیرد. مطالعات انجام‌شده برای تحلیل استاتیکی نشان‌دهنده آن است که حداکثر تغییر مکان قائم تقریباً در میانه ارتفاع سد رخ‌داده است و تطابق مناسبی بین نتایج حاصل از آنالیز و قرائت ابزار دقیق سد وجود دارد. تحلیل دینامیکی بر روی سد موردمطالعه نشان‌دهنده افزایش تغییر مکان قائم و وقوع حداکثر نشست در نزدیکی تاج سد می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد خاکی #تفاضل محدود #مدل‌سازی #Flac3D

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)