پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهدی فرهادی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با افزایش چشمگیر نیاز به اجرای گودبرداری در مناطق شهری، جهت اجرای ایمن و با صرفه گود در مجاورت سازه ها و تاسیسات شهری، لازم است تغییر شکل های ناشی از گودبرداری به نحوی مناسب کنترل گردد. در این پژوهش میزان تغییر شکل های یک گود به ازای مقادیر مختلف مدول الاستیسیته حاصل از آزمایش های ژئوتکنیک (شامل پرسیومتری، SPT و سه محوری) و با استفاده از سه مدل رفتاری مور-کولمب (MC)، سخت شونده (HS) و "سخت شونده با افزایش سختی در کرنش کوچک" (HSS)، در نرم افزار المان محدود Plaxis 2D بررسی شده است. با مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی و نتایج حاصل از پایش یک گود به عمق 25 متر و پایدار شده به روش شمع شناور و مهاری در شهر مشهد، مشخص گردید مدول الاستیسیته حاصل از آزمایش پرسیومتری نسبت به آزمایش های سه محوری و SPT در تحلیل گود مناسبتر می باشد. همچنین مدل رفتاری HSS، شامل دقیق ترین نتایج و مدل رفتاری MC دارای بیشترین خطا بوده، به گونه ای که توصیه می شود در تحلیل گودبرداری از این مدل رفتاری استفاده نگردد. مطالعه پارامتریک نیز به منظور بررسی میزان حساسیت جابجایی گودهای مهار شده به روش انکرینگ نسبت به پارامترهای مهندسی خاک (شامل سختی، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی) انجام گردید و پارامترهای مختلف از جمله حداکثر جابجایی افقی و قائم، پروفیل جابجایی و ... به ازای مقادیر مختلف پارامترهای مهندسی خاک بررسی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گودبرداری #مدلهای رفتاری #سیستم نگهدارنده شمع شناور و مهاری #Plaxis

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)