پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مرضیه سادات موسوی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، امید خادم حسینی[استاد مشاور]
چکیده: افزایش تقاضا برای بهبود شرایط زیربنایی حمل و نقل در سراسر جهان قابل مشاهده است. پل ها یکی از عناصر کلیدی حوزه حمل و نقل هستند، در نتیجه پایش آن ها الزامی خواهد بود. به جهت پایش سلامتی و در صورت نیاز اعمال روش‌های کنترل ارتعاش بر روی این‌گونه سازه‌ها، تعیین مشخصات دینامیکی شامل فرکانس‌های طبیعی، شکل های مودی و میرایی سازه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق، شکل های مودی پل با استفاده از پاسخ خودروی عبوری استخراج شده و همچنین تکنیک تجزیه میانگین موضعی برروی پاسخ خودرو اعمال و فرکانس ها حاصل شده اند. به منظور دستیابی به پاسخ شتاب، خودرویی مجهز به سنسور، از روی پل عبور و در حین حرکت، پاسخ شتاب آن اندازه گیری و ثبت می گردد. با توجه به اینکه پل و خودرو به یکدیگر نیرو وارد می کنند، خودرو می تواند هم محرک باشد و هم به عنوان گیرنده پاسخ شتاب را ثبت نماید. به جهت بررسی موضوع به صورت تئوری، فرض شده است که مشخصات پل و خودرو معلوم و در حین حرکت خودرو بر روی پل، نیروی اندرکنشی در نقطه اتصال به وجود می آید. برای دستیابی به این نیرو، معادلات حرکت پل و خودرو با استفاده از روش المان محدود، مورد بررسی قرار گرفته است. مدلسازی به این صورت است؛ پل به صورت تیر اویلر-برنولی، المان های پل چهار درجه آزادی (صرف نظر از نیروهای محوری) و خودرو به شکل جرم فنردار در نظر گرفته شده است. برای استخراج شکل های مودی پل، پاسخ شتاب خودرو حاصل از معادلات اندرکنش، با تکنیک تجزیه حوزه فرکانس کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از تکنیک نامبرده و شکل های مودی حقیقی حاصل از تکنیک المان محدود، با استفاده از معیار اطمینان مودی انجام گرفته است. میزان این معیار یک به دست آمد که نشانگر دقت بالای این تکنیک در استخراج شکل های مودی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که این روش، دارای دقت کافی برای استخراج شکل های مودی و استفاده آن در سلامت سنجی پل می باشد. بخش دوم این تحقیق، کاربرد تکنیک تجزیه میانگین موضعی است. تجزیه میانگین موضعی، یک تکنیک تحلیل زمان-فرکانس است که سیگنال را به یک مجموعه توابع حاصلضرب، تجزیه می کند. به موازات این روش، روش تجزیه مود تغییراتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. فرکانس های حاصل از سیگنال های تجزیه شده در این روش ها، با دقت بالایی به فرکانس های حقیقی نزدیک می باشند، نتایج با فرکانس های تحلیلی مقایسه شده اند. روش تجزیه میانگین موضعی با میانگین درصد خطا 2.29 و روش تجزیه مود تغییراتی با درصد خطا 0.6، بیانگر دقت کافی نتایج می باشد. با به کار گیری روش تجزیه مود تغییراتی، فرکانس های مود های بالاتر نیز حاصل شده است. در مواردی که فرکانس مودهای بالاتر مورد نیاز است این تکنیک پیشنهاد می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایش غیرمستقیم پل #اندرکنش پل-خودرو #شکل های مودی #تجزیه حوزه فرکانس کوتاه مدت #تجزیه میانگین موضعی #تجزیه مود تغییراتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)