پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمد علی هروی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی توکلی[استاد راهنما]
چکیده: شناسایی آسیب و پایش سلامت سازه‌ها در طی دهه‌های اخیر با سه هدف اصلی کاهش هزینه نگهداری، ارتقاء ایمنی و قابلیت اطمینان سازه مورد توجه قرار گرفته است. پیشرفت علم و تکنولوژی حسگر های سازه ای و روش های بررسی پاسخ حسگر ها، روش‌های غیرمخرب را به روش‌هایی کاربردی، آسان و باصرفه برای شناسایی آسیب سازه ای تبدیل کرده است. بازرسی های دوره-ای جهت جلوگیری از توسعه و تشدید میزان آسیب یک امر مهم در پایش سلامت سازه است. این موضوع، اهمیت توسعه‌ی روش‌هایی که بتوانند تنها با استفاده از پاسخ های ارتعاشی ثبت شده در مدت زمان معین، آسیب به وجود آمده در سازه را شناسایی کنند را برجسته تر می‌سازد. در این پژوهش تلاش می‌شود تا با بهره گیری از ابزارهای پردازش داده ویژگی های حساس به آسیب به گونه ای مشخص شوند که بتوان وجود آسیب، محل و شدت آن را تنها با استفاده از پاسخ ارتعاشی شتاب ثبت شده در زمان، تعیین کرد. در ابتدا روش تجزیه مودی تجربی به عنوان روشی با هدف حذف نویز موجود در داده ها برای پایش اولیه آن ها اعمال می شود. مدل سازی سری زمانی یک روش قدرتمند و کارا است که با استفاده از این روش می توان پاسخ ارتعاشی سازه را به یک مدل ریاضی تبدیل کرد و ویژگی های حساس به آسیب از پاسخ های ارتعاشی سازه را استخراج نمود. این روش ها نیازمند یک معیار تصمیم گیری آماری جهت تعیین میزان تغییرات ایجاد شده بین داده های مشاهداتی است. در این پژوهش، با استفاده از مدل سازی سری زمانی خودهمبسته ویژگی های حساس به آسیب سازه شامل پارامترهای مدل استخراج می شود. تابع چگالی احتمال داده ها یک معیار برای تعیین میزان انحراف و یا تغییرات ایجاد شده در داده است. از این رو، با محاسبه‌ی تابع چگالی احتمال ویژگی های حساس به آسیب می توان روند تغییرات ناشی از آسیب در سازه را مشاهده و بررسی کرد. اما صرف استفاده از تابع چگالی احتمال ویژگی ها، نمی توان به تنهایی در مورد وجود آسیب نتیجه‌گیری کرد. بنابراین با استفاده از فاصله‌ی همبستگی داده ها که یک روش تصمیم گیری آماری است، می توان به خوبی در مورد این تغییرات تصمیم گیری کرد. مزیت اصلی استفاده از فاصله‌ی همبستگی این است که مستقل بودن دو متغیر تصادفی را به وسیله‌ی یک مقدار عددی نشان می دهد. از این رو، یک روش نوین و سریع برای فاصله‌ی همبستگی به کار گرفته شده است. برای ارزیابی روش پیشنهادی، شناسایی آسیب سازه بر روی دو سازه بنچ مارک پایش سلامت سازه مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می‌دهد روش پیشنهادی بر مبنای استفاده از تابع چگالی احتمال ویژگی‌های استخراج شده از مدل سازی سری زمانی به خوبی توانسته است آسیب سازه را شناسایی کند. همچنین روش پیشنهاد شده فاصله‌ی همبستگی محل وقوع آسیب را در دو مثال ذکر شده با دقت مناسب شناسایی کرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شناسایی آسیب #پایش سلامت سازه #مدل سازی سری زمانی #فاصله همبستگی #شناخت آماری الگو #تجزیه تجربی مودی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)