پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
علیرضا قلیان [پدیدآور اصلی]، ناصرالدین سپهری[استاد راهنما]، حمید رضا امین داور [استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پژوهش به پایش و بررسی سلامت سازه‌ای به روش غیرمخرب و با بکارگیری امواج لمب و بهره‌برداری از مدارات و قطعات الکترونیکی جانبی(تقویت‌کننده دامنه و توان، ماژول AD8302 و.. ) پرداخته شده است که شیوه‌‌ای بهینه برای بدست آوردن اطلاعات از آسیب‌ها و عیوب(خوردگی و ترک‌ها) موجود در سازه و تاثیر آن بر عملکرد سازه می‌باشد. هدف اصلی پایش ، آشکارسازی عیوب سازه و رفتارهای غیرمعمول آن می‌باشد که بیانگر شرایط نامطلوب در سازه است. داده‌های بدست‌آمده از پایش سلامت سازه جهت بررسی سلامت و بهینه‌سازی عملکرد ، تعمیر ، نگهداری و یا حتی جایگزینی سازه بکار می‌روند. در این مطالعه با تحلیل انتشار امواج لمب و امواج برگشتی در یک طیف فرکانسی به تشخیص آسیب و عیب در سازه‌های آلومینیومی پرداخته می‌شود ، بطوریکه با مقایسه‌ی تغییر رفتار امواج برگشتی (دامنه و فاز) در صفحه‌ی آلومینیومی سالم و آسیب‌دیده و مقایسه آن ، آسیب و عیب مشخص می‌گردد. تفاوت پژوهش پیش‌رو با سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در این است که ابتدا سازه‌ی سالم را بصورت تابع تبدیل G_1 (s) و سازه‌ی معیوب را بصورت تابع تبدیل G_2 (s) در نظر گرفته و با اعمال سیگنال سینوسی x(t) در یک گستره فرکانسی 40 کیلوهرتز تا 200 کیلوهرتز به ورودی‌های G_2 (s〖) و G〗_1 (s) خروجی y(t) هر دو سیستم در هر فرکانس را ذخیره و با نظر به مباحث و مبانی سیستم و شناسایی آن و استفاده تحلیل فوریه دو سیستم G_2 (s〖) و G〗_1 (s) شناسایی و تغییرات و اختلافات آن دو مورد سنجش قرار می‌گیرد. تابع تبدیل سازه‌ی سالم G_1 (s)را بعنوان تابع تبدیل مبنا قرار داده و توابع تبدیل استخراج شده در مراحل بعد پایش سلامت سازه را با آن مقایسه می‌گردد. بنابراین باتوجه به توضیحات فوق پایش سلامت سازه‌ای با شناسایی تابع تبدیل در هر مرحله صورت می‌گیرد و بدلیل استفاده از مفاهیم پایه‌ای موج ، شناسایی سیستم و بکارگیری مدارات جانبی بخصوص ماژول AD8302 حجم محاسبات و تحلیل آن‌ها کاهش یافته و می‌توان از آن بعنوان یک نوآوری در روش ارزیابی غیرمخرب پایش سلامت سازه‌ای یاد نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سامانه پایش سلامت سازه‌ای قابل حمل #تشخیص عیب #صفحه‌ی آلومینیومی #موج لمب #ماژول‌ AD8302 و شناسایی سیستم #شناسایی تابع تبدیل سازه.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)