پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امیر شامبیاتی [پدیدآور اصلی]، رمضان واقعی[استاد راهنما]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به طور گسترده ای در مطالعات هیدرولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه مدل ارتفاعی رقومی (DEM) با استفاده از نقشه های توپوگرافی حوضه سرخس ایجاد شد. این نقشه را می توان برای تعیین ویژگی های حوضه مانند شبکه جریان، حجم ذخیره سازی مخازن و سطح مخزن استفاده کرد. یکی از مهمترین مسائل در احداث سدهای مخزنی مکانیابی بهینه سد می باشد بطوریکه در صورت وجود چند گزینه مناسب از نظر ساختگاهی، گزینه ای بهینه محسوب می شود که حجم ذخیره مکفی را به لحاظ تأمین تقاضای آب داشته باشد. در این پژوهش، سد ارداک چناران در استان خراسان رضوی برای مطالعه موردی انتخاب شده است. ذخیره آب مورد نیاز منطقه مورد مطالعه با استفاده از داده‌های ورودی و خروجی مشخص شد و منحنی ریپل استخراج گردید. حجم ذخیره سازی مخزن سد با استفاده نرم افزار ArcGIS10.3 برآورد شد. روش کار برای تعیین حجم ذخیره سازی با توجه به ارتفاع سد می باشد. نقشه های تجمع جریان، جهت جریان، سطح و حجم ذخیره سازی از DEM با استفاده از نرم افزار ArcGIS و نمودار ارتفاع -حجم و ارتفاع - مساحت ایجاد شد. با توجه به این مطالعه ، ظرفیت ذخیره سازی مخزن سد در حدود Mm3 30 محاسبه گردید. در این ظرفیت، ارتفاع سد 46 متر برآورد شده و سطح آب در همان ظرفیت ذخیره سازی Mm2 1.66 تخمین زده شد. در مرحله بعد با مقایسه سطح و حجم محاسبه شده با سطح و حجم مربوط به گزارشات سد چناران تهیه شده از شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران دقت محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برای دو موقعیت دیگر در بالادست سد ارداک، مخزن سد مدلسازی شد و حجم و سطح مخازن بدست آمده و نسبت به محل فعلی سد ارداک مقایسه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد ارداک #حجم و سطح ذخیره سازی مخزن سد #سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) #مدل ارتفاع رقومی (DEM)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)