پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
آرمین مکرم [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، محمد جواد میرزایی [استاد مشاور]
چکیده: خوردگی آرماتورهای تعبیه شده در بتن، به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده ی دوام و پایداری سازه های بتن مسلح، در محیط های خورنده همچون محیط های دریایی می باشد. با مطالعه ی مکانیزم خوردگی مشخص شده است با گذشت زمان و افزایش سرعت خوردگی، تجمع محصولات خوردگی در اطراف آرماتور باعث کاهش مقاومت پیوستگی بتن و آرماتور گردیده و لذا میزان باربری سازه تحت اثر بارهای سرویس به شدت کاهش پیدا می کند. در این مقاله با استفاده از نرم ا فزار اجزای محدود آباکوس این پدیده مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور آزمایش های بیرون کشیدگی آرماتور از داخل بتن و خمش سه نقطه ای در محیط نرم افزار شبیه سازی شده و پس از انجام صحت سنجی و کسب همگرایی لازم بین نتایج نمونه ی ساخته شده در محیط نرم افزار و نتایج آزمایشگاهی، تاثیر خوردگی بر مقاومت پیوستگی بتن و آرماتور با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی بین آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص شده است ماکزیمم مقدار مقاومت پیوستگی بین بتن و آرماتور به شدت متاثر از خوردگی می باشد؛ به طوری که با شروع فرآیند خوردگی این مقدار افزایش می یابد و با ادامه ی این فرآیند از مقاومت پیوستگی بتن و آرماتور کاسته می شود. همچنین در درصدهای خوردگی بالا تغییر در مد شکست تیرهای بتن مسلح از حالت خمشی به ترد مشاهده می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سازه های بتن مسلح #خوردگی #مقاومت پیوستگی #تحلیل غیرخطی #آزمایش بیرون کشیدگی آرماتور از داخل بتن #آزمایش خمش سه نقطه ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)