پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نوید سلیمانی نجف آباد [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با توسعه ی علم و فناوری در علوم مختلف درک پدیده های گوناگون در طبیعت و پی بردن به ساز و کار های پیچیده ی آن ها آسان تر شده است. علم سیالات و هیدرولیک نیز از این قائده مستثنا نیست. با پیشرفت مباحث مختلف مانند دینامیک سیالات محاسباتی و همچنین رشد روز افزون مدل های گوناگون عددی جهت بررسی انوع پدیده های رودخانه ای، فهم تغییرات پیچیده در جریان و ارائه ی راه حل های مطمئن جهت جلوگیری از آسیب های گوناگون بر طبیعت آسان تر شده است. تلاقی رودخانه ها و چند شاخه شدن آن ها و بررسی تغییرات جریان و رسوب در این نواحی همواره از مطالب جذاب و مهم برای محققان در زمینه ی علوم هیدرولیکی بوده است. هر چند در این مورد بیشتر تحقیقات بر روی کانال ها بوده و تحقیقات آزمایشگاهی به طور کلی بیشتر از تحقیقات عددی است اما همواره تحقیقات آزمایشگاهی محدودیت های گوناگونی داشته است. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل عددی CCHE2D که یک مدل دو بعدی شبیه ساز جریان و رسوب می باشد، سعی شده تغییرات پارامترهای مهم جریان و رسوب بررسی شود. در این تحقیق ابتدا به صحت سنجی نرم افزار جهت قابل اطمینان بودن آن پرداخته شده و سپس با تغییر در چهار پارامتر مهم دبی، عرض، شیب و زاویه ی تلاقی دو کانال و تاثیر هر کدام از آن ها بر دیگر پارامترها مانند سرعت، عدد فرود، تراز رسوبات کف و عدد شیلدز رسوب، نتایج استخراج و بحث شده است. همچنین ناحیه ی جداشدگی جریان نیز به عنوان یک ناحیه ی مهم در تلاقی ها مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی تغییرات سرعت و تراز رسوبات کف در این قسمت بررسی شده است. در پایان هم پیشنهاداتی جهت درک بهتر ساز و کار جریان و رسوب در تلاقی ها ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دینامیک سیالات محاسباتی #تلاقی رودخانه ها #CCHE2D #جریان و رسوب در تلاقی کانال ها
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)