پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سید حسین میری سنگتراشانی [پدیدآور اصلی]، علی خالقی[استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق یک کانال U شکل با چیدمان پله‌های آشفته‌ساز تخت و یک کانال U شکل بدون مانع در اعداد رینولدز مختلف (۱۹۵۰۰، ۳۵۵۰۰ و ۵۲۰۰۰) شبیه‌سازی شده است. در ادامه‌ی روند شبیه‌سازی در جهت بهبود هندسه پله‌های آشفته‌ساز تخت هندسه‌ی جدیدی به‌صورت پله‌های آشفته‌ساز منحنی شکل ایجاد گردیده است که گردابه‌های ایستا ایجاد شده در جهت جریان پله‌های آشفته‌ساز تخت را از بین برده و مانع ایستا بودن گردابه‌ها درپشت پله می‌شود. درنتیجه سبب افزایش میزان انتقال حرارت از سطح پره می‌گردد. همچنین در این پژوهش به بررسی تأثیر چرخان بودن کانال در هندسه های متفاوت در اعداد رینولدز(۱۹۵۰۰،۳۵۵۰۰) و در 0/1=Ro پرداخته شده است. در ادامه روند شبیه‌سازی به بررسی تاثیر چرخان بودن کانال در عدد رینولدز ۱۹۵۰۰در۰=Ro و 0/1=Roو 0/2=Ro پرداخته شده‌است. با بررسی نتایج حاصل شده برای هندسه‌های بدون چرخش، هندسه‌ی پله‌های آشفته‌ساز منحنی شکل انتقال حرارت بهتری را نسبت به هندسه پله تخت در ۰=Ro و 0/1=Ro دارا می باشد و عدد ناسلت در حدود ده درصد بهبود می‌یابد. همچنین تاثیر چرخش در 0/1=Ro و رینولدز ۱۹۵۰۰، سبب بهبودی ۲۰ درصدی عدد ناسلت و در رینولدز ۳۵۵۰۰ سبب بهبودی ده درصدی عدد ناسلت می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خنک‌کاری پره #آشفته‌ساز پله‌ای #انتقال حرارت #کانال U شکل #دینامیک سیالات محاسباتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)