پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه درویش زاده [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، محمد سیاری [استاد مشاور]
چکیده: بطور کلی عوامل فرسایش و رسوب گذاری که به تغییرات مورفولوژیکی منجر خواهند شد، در رودخانه‌های آبرفتی نمود پیدا می کنند. بعبارتی علم مورفولوژی رودخانه های آبرفتی را می توان بصورت مطالعه، بررسی شکل و ساختار سطح زمین تحت تأثیر جریان آب تعریف نمود. یکی از موارد بسیار مهم در ارتباط با مورفولوژی، فرسایش و رسوب گذاری در رودخانه خصوصا" فرسایش ساحل رودخانه در قوس بیرونی می‌باشد، که دلیل عمده‌ی آن، وجود جریان‌های ثانویه است. در این تحقیق تغییرات مورفولوژی رودخانه زهره واقع در جلگه هندیجان، برای طول حدود 23 کیلومتر در بین طول های جغرافیایی ´30 °49 و ´38 °49 خاوری و عرض های جغرافیایی ´2 °30 و ´6 °30 شمالی، برای آمار حدود 30 سال ایستگاه دهملا، به ترتیب با بیشینه، متوسط و کمینه دبی 145، 90، 5.6 متر مکعب بر ثانیه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بدین منظور بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه زهره به دو روش انجام گرفت. روش اول، ابتدا با استفاده از نرم افزار CCHE2D به شبیه سازی هیدرولیکی رودخانه زهره برای دبی های کمتر از 150 متر مکعب بر ثانیه و دبی های سیلابی پرداخته شد و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه رودخانه زهره در حدود 80% مواقع سال شاهد دبی های کمتر از 150 متر مکعب بر ثانیه است نتایج به دست آمده بیان کننده این بود که رودخانه زهره بیشتر مواقع سال پدیده رسوب گذاری را خواهد داشت و فقط در دبی-های سیلابی بالاتر از 200 متر مکعب بر ثانیه دارای فرسایش می باشد که خود عامل تغییراتی در مورفولوژی رودخانه زهره در دراز مدت است. در روش دوم، با مطالعه و بررسی تصاویر ماهواره ای برای سه دوره زمانی مسیر قدیمی، سال 2000 میلادی و سال 2014 میلادی، به بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه زهره پرداخته شد. بدین منظور تصاویر ماهواره ای در محیط GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و پارامترهای مهم در تغییرات مورفولوژی رودخانه از قبیل: ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی، طول قوس، شعاع انحنا و غیره محاسبه شد. نتایج نشان می دهد. که در گذشته ی این رودخانه چهار قطع شدگی یا میانبر اتفاق افتاده است و نیز در آینده ایجاد یک میانبر قابل پیش بینی است. تعداد پیچش ها در طول این سه بازه زمانی از 35 به 21 کاهش پیدا کرده است و تغییراتی نیز در سایر خصوصیات پیچش ها اتفاق افتاده است. میانگین ضریب خمیدگی از 1.64 به 1.58 ، شعاع انحنا از 450.1 به 632.3 متر، زاویه مرکزی از 196.6 به 193.3 درجه و طول قوس از 1197 به 1154.6 متر تغییر داشته اند. با توجه به طبقه بندی ولفرت براساس ضریب خمیدگی و طبقه بندی کورنایس براساس زاویه مرکزی، رودخانه زهره واقع در جلگه هندیجان در رده رودخانه های پیچانرودی و پیچانرود بیش از حد توسعه یافته قرار می گیرد. در آخر جهت جلوگیری از فرسایش، طرح پیشنهادی آبشکن به عنوان سازه رودخانه ای ارائه گردید که نتایج آن نشان دهنده تاثیر بسزای آبشکن در کنترل فرسایش می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آبشکن #تصاویر ماهواره ای #رسوب گذاری #رودخانه زهره #شبیه سازی #فرسایش #مدل ریاضی CCHE2D #مورفولوژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)