پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد حسینی بای [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: آنچه از دیدگاه مهندسی حضور یک لایه ی خاکی را حین وقوع زمین لرزه حائز اهمیت می سازد، قابلیت تشدید امواج زلزله توسط آن می باشد که به عنوان اثر ساختگاه تعریف می شود. تحلیل پاسخ سطح آزاد زمین چگونگی تشدید امواج زلزله را بیان می کند، که در ژئوتکنیک لرزه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعیین اثرات ساختگاه یکی از چالش های مهم پیشرو در بسیاری از پروژه های اجرایی و همچنین تحقیقاتی محسوب می گردد. اما از آنجا که در واقعیت بر روی سطح زمین سربارهایی مانند سازه های بلند وجود دارد، پاسخ زمین تحت تاثیر این سـربارها قرار می گیرد. حضور سازه های بلند بر روی ساختگاه می تواند جهت بررسی توابع تشدید و ارزیابی توزیع شتاب در عمق خاک و تعیین نیروهای برشی به سازه حائز اهمیت باشد. به منظور مطالعه ی اثرات حضور سازه های بلند در توابع تشدید خاک، سازه های 10، 20 و 30 طبقه بتن آرمه بر روی چندین نوع خاک ماسه ای و رسی در عمق های مختلف از سنگ بستر تحت زلزله های واقعی با محتوای فرکانسی متفاوت قرار گرفته و تحلیل مدل های فوق توسط برنامه ی المان محدود ABAQUS انجام گرفت. اثر حضور سازه های بلند بر مؤلفه ی افقی حرکت سنگ بستر نسبت به حرکت سطح آزاد زمین با بررسی پارامترهای متداول در ژئوتکنیک لرزه ای مانند دامنه و فرکانس تابع تشدید و طیف پاسخ در حوزه فرکانس و توزیع بیشینه شتاب در عمق (PGA) در حوزه زمان مورد مطالعه قرار گرفت. در حوزه ی فرکانس نتایج نشان می دهد تغییرات دامنه و مقدار تابع تشدید با توجه به ویژگی ارتعاشی سازه و فرکانس غالب خاک، شدیداً تحت تاثیر حضور سازه ها قرار دارد به طوری که سازه ی 30 طبقه بیشترین اثر را در این تغییرات داشته است. در حوزه زمان نیز در تمامی مدل ها، اثر جرم سازه ها باعث کاهش بیشینه ی شتاب در سطح خاک گردیده و الگوی توزیع بیشنه ی شتاب در عمق نسبت به حالت بدون سازه در پروفیل های خاکی تغییر کرده است. در مجموع نشان داده شد که سازه های بلند می توانند محتوای فرکانس حرکات سطح زمین را به شدت تغییر دهند. از این رو لازم است، چگونگی محتوای فرکانسی زمین لرزه در آیین نامه 2800 در صورت وجود سازه های بلند در مطالعات ساختگاه به شیوه ای مناسب در نظر گرفته شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابع تشدید #آنالیز پاسخ زمین #سازه های بلند #اثر ساختگاه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)