پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > پردیس خوارزمی و آموزش های الکترونیکی > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
حامد زرگری [پدیدآور اصلی]، مرتضی زاهدی[استاد راهنما]، مرضیه رحیمی[استاد مشاور]
چکیده: در تمامی روش‌های تشخیص قطبیت متون، یکی از عوامل اصلی کلمات یا عبارات احساسی موجود در آن متن هستند. بیشتر تحقیقات موجود مبتنی بر دیکشنری، معطوف به استخراج کلمات احساسی، تعیین قطبیت و در نهایت تخصیص شدت احساسی به این کلمات بوده است. از سوی دیگر تقریباً تمامی محققان حوزه تجزیه‌وتحلیل احساسات بر این نکته تاکید دارند که یک متن می‌تواند شامل پدیده‌های زبانی باشد که باوجوداینکه حاوی هیچ‌گونه بار احساسی و قطبیتی نیستند اما قادرند بار احساسی متن را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار دهند. منفی‌کننده‌ها، و تشدیدکننده‌ها دو نمونه مهم از پدیده‌های زبانی را تشکیل می‌دهند که توجه به آنها باعث افزایش میزان دقت و کارایی فرایند تجزیه‌وتحلیل احساسات می‌شود. غالب دیکشنری‌های احساسی موجود تنها حاوی یونیگرم‌ها به همراه نمرات احساسی تخصیص‌داده‌شده به آنها هستند و تنها تعداد بسیار اندکی از آنها به بررسی نقش تشدیدکننده‌ها در محاسبه قطبیت کلمات احساسی پرداخته‌اند و تقریباً در هیچ‌کدام از این دیکشنری‌ها تأثیر موقعیت مکانی تشدیدکننده بر شدت قطبیت کلمه احساسی و همچنین اثر متقابل قطبیت کلمه احساسی بر ضریب تأثیر تشدیدکننده موردتوجه واقع نشده است. باتوجه‌به موارد فوق این پژوهش به لحاظ‌کردن موقعیت مکانی تشدیدکننده‌ها در یک عبارت احساسی بر شدت قطبیت آن عبارت و همچنین محاسبه اثر قطبیت کلمه احساسی بر این تشدیدکننده‌ها و ضرایب تأثیر آنها در یک عبارت احساسی پرداخته است و برای هر تشدید‌کننده باتوجه‌به موقعیت قرارگیری و قطبیت کلمه احساسی چهار ضریب اثر مختلف را محاسبه نموده است. در روش پیشنهادی با استفاده از روش‌های نیمه نظارتی یک دیکشنری احساسی که توانایی پوشش غالب ترکیبات احساسی حاصل از کلمات احساسی و تشدیدکننده‌ها و منفی‌کننده‌ها را دارد ساخته شده است. در روش پیشنهادی چهار ضریب تأثیر به هر تشدیدکننده با استفاده از یک پیکره از نظرات برچسب خورده کاربران استخراج شده از سایت آمازون و روش‌های ترکیبی فازی و آماری اختصاص‌داده‌شده است. امتیازات کلمات احساسی از فرهنگ لغت دستی VADER استخراج شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد فرهنگ لغت پیشنهادی حداقل 9٪ در مقایسه با آخرین فرهنگ لغات احساسات در پایگاه‌داده‌های استاندارد بهبود داشته و در حوزه تشخیص اسناد منفی نیز به‌صورت نسبی 49.6% بهبود را از خود نشان داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنالیز احساسات #دیکشنری احساسی #تشدید کننده ها #موقعیت مکانی تشدیدکننده #تشدیدکننده‌های متوالی #اثر قطبیت کلمه احساسی و تشدیدکننده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)