پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجید قلی زاده [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]
چکیده: در دهه های اخیر، استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی به دلیل ایمنی زیاد، بازده بالا و اثرات مخرب کمی که بر محیط زیست دارد، رونق یافته است. این موضوع منجر شده تا بشر به فکر راهکارهایی برای افزایش سرعت، افزایش ظرفیت باربری و استفاده مفیدتر از قطارها گردد. به دلیل محدودیت های زیاد خطوط بالاستی (برای مثال محدودیت افزایش سرعت، ظرفیت باربری و ...) و هزینه های بالای تعمیرات این خطوط، طرح استفاده از خطوط بتنی، جایگزین خطوط بالاستی شد. با افزایش استفاده از خطوط بتنی، چالش های جدیدی در زمینه دینامیک این خطوط به وجود آمده که نیازمند داشتن درکی بهتر از دینامیک خطوط راه آهن است. هدف این پایان نامه، بررسی تاثیر پارامترهای ابعادی و مکانیکی اجزای تشکیل دهنده خط (شامل ضخامت لایه ها، مدول الاستیسیته لایه ها، فاصله تراورس ها و پابندها و عرض لایه بستر) روی پاسخ دینامیکی قائم مدل سه بعدی با استفاده از روش المان محدود به کمک نرم افزار آباکوس است. با توجه به تنوع بسیار زیاد خطوط بتنی ، دو نوع از پرکاربردترین خطوط (رهدا 2000 و شینکانسن) بررسی شده است. تحلیل اجزای محدود خط به دو صورت تحلیل فرکانسی و تحلیل دینامیکی حالت پایدار انجام شده است. با استفاده از تحلیل فرکانسی، فرکانس های طبیعی و مدهای ارتعاشی متناظر آن استخراج شده و سپس به کمک تحلیل دینامیکی حالت پایدار، تابع پاسخ فرکانسی خط از نرم افزار استخراج می شود. در ادامه رفتار اجزای تشکیل دهنده خط به صورت جداگانه مورد مطالعه قرارگرفته و در پایان مقایسه ای بین اثرات لایه ها بررسی شده است. نتایج این پایان نامه نشان می دهد، کاهش مدول الاستیسیته اجزای تشکیل دهنده خط منجر به کاهش فرکانس های تشدید و افزایش پاسخ فرکانسی قائم خط می شود. همچنین افزایش ضخامت لایه ها منجر به افزایش فرکانس های تشدید و کاهش پاسخ های فرکانسی می شود. مدول لایه هیدرولیکی در خطوط بتنی رهدا 2000 و شینکانسن، ضخامت لایه بتنی در خط رهدا 2000 و ضخامت لایه هیدرولیکی در خط شینکانسن پارامتر هایی هستند که بیشترین تاثیر را در رفتار دینامیکی قائم این خطوط بتنی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدلسازی خط بتنی #رفتار دینامیکی قائم خط #روش اجزای محدود #پاسخ فرکانسی #تشدید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)