پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی حسن نژاد [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]، جلیل شفائی[استاد راهنما]
چکیده: اثرات اندرکنش خاک و سازه می تواند سبب افزایش و یا کاهش پاسخ سازه تحت اثر نیروی زلزله شود. این امر به عواملی نظیر مشخصات زلزله در سطح خاک، مشخصات دینامیکی خاک، مشخصات دینامیکی سازه و مشخصات زلزله سنگ بستر نظیر محتوی فرکانسی، مدت زمان وابسته است. هدف از این پایان نامه بررسی اثر محتوی فرکانسی و مدت زمان زلزله بر سازه های ساختمانی با و بدون درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای سازه هاست. زلزله باعث ایجاد حرکت و بارگذاری پیچیده ی دینامیکی، در محدوده ی وسیعی از فرکانسها می شود. محتوی فرکانسی نحوه ی توزیع دامنه ی حرکات زمین را تشریح می نماید. پاسخ دینامیکی سازه ها با تاثیرپذیری از محتوی فرکانسی زلزله احتمال وقوع پدیده تشدید در سازه را بالا میبرد. ضمن اینکه وجود بستر نرم در زیر سازه بخصوص زمانیکه فرکانس طبیعی پروفیل خاک و فرکانسهای غالب زلزله نزدیک به هم باشند باعث تشدید پاسخ شود. مدت حرکت نیرومند زمین تاثیر بسزایی در خرابیهای ناشی از زلزله دارد. بسیاری از فرآیندهای فیزیکی مانند کاهش سختی و مقاومت انواع سازه ها و افزایش فشار آب حفره ای بوجود آمده در ماسه سست اشباع، به تعداد سیکلهای بارگذاری یا تنشی که در حین زلزله بوجود می آید بستگی دارد. یک حرکت با مدت کوتاه حتی اگر دامنه ی بزرگی داشته باشد، ممکن است تعداد کافی سیکل بار جهت رسیدن سازه به گسیختگی را ایجاد ننماید، از طرف دیگر یک حرکت طولانی مدت و با دامنه متوسط احتمالا میتواند جهت ایجاد خرابی در سازه تعداد سیکل کافی را تولید کند. در این پایان نامه با استفاده از نرم افزار Opensees دو تیپ سازه با قاب خمشی ویژه بتنی با و بدون درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه تحت اثر رکوردهای سنگ بستر تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از تحلیل ها مبین این هستند که نزدیکی فرکانس طبیعی سیستم مورد بررسی با فرکانس غالب زلزله باعث افزایش پاسخها می شوند. همچنین نتایج نشان می دهند که به خاطر این اثر زلزله های با محتوی فرکانسی گسترده به علت تعدد فرکانسهای با شدت نزدیک به شدت فرکانس غالب در طیف فوریه، در مقایسه با سایر زلزله ها گروه بزرگتری از سازه ها را تحت تاثیر قرار میدهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندرکنش خاک و سازه #محتوی فرکانسی #مدت زمان #پاسخ لرزه ای #تحلیل دینامیکی غیرخطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)