پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
صابر نوکنده [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: آلودگی نفتی در طبیعت مشکلات زیست محیطی برای آب، خاک و هوا به وجود می آورد. آلوده شدن خاک و نشت فرآورده های نفتی موجب بروز مشکلاتی برای انسان و موجودات زنده می شود. برای رفع آلودگی خاک روش های گوناگونی ارائه شده است، اما در مواردی هم امکان پاکسازی این آلودگی ها وجود ندارد. به طور کلی از دیدگاه ژئوتکنیکی تغییر پارامترهای مهندسی خاک ناشی از آلودگی نفتی برای انواع پروژه های عمرانی از جمله راهسازی، پی سازه های مختلف، گودبرداری، پایداری شیب ها و سدسازی حائز اهمیت است. به همین منظور محققان با تحیقق بر روی انواع مختلف خاک ها سعی در تعیین رفتار خاک های مختلف در شرایط آلودگی به انواع آلاینده داشته اند. از این جهت که بر روی رفتار خاک های فروریزشی در اثر نشت فرآورده-های نفتی مطالعه ای انجام نشده بود، در این تحقیق به بررسی میزان فروریزش خاک های رمبنده در اثر نشت فرآورده های نفتی پرداخته شده است. نمونه گیری ها از خاک فروریزشی به صورت دست نخورده از منطقه کلاله استان گلستان انجام شده است. آزمایش ها به وسیله دستگاه تحکیم معمولی و دستگاه تحکیم با قابلیت کنترل مکش که در دانشگاه شاهرود ساخته شد، بررسی شدند. نمونه ها یا بدون آلوگی به صورت کامل با آب اشباع شدند یا به صورت جزئی با 2%، 4%، 6%، 8%، 10% آلوده شدند و با آب اشباع شدند یا در شرایط اشباع کامل با نفت چراغ و گازوئیل قرار گرفتند. همچنین میزان جذب آب و نشست در بار ثابت 200 کیلوپاسکال در مکش های متغیر برای نمونه آلوده و نمونه ی بدون آلودگی بررسی و مقایسه صورت گرفت. نتایج نشان داد که دست خوردگی باعث کاهش فروریزش می شود و افزایش درصدی آلاینده باعث ایجاد روند ثابت افزایشی یا کاهشی نمی شود؛ اما میزان فروریزش نمونه ها در اشباع سازی کامل توسط مواد آلاینده نسبت به حالت اشباع با آب ناچیز می باشد. درآزمایش تحکیم با بار ثابت و مکش متغیر میزان پتانسیل فروریزش در مکش های مختلف برای نمونه با 6% آلودگی نسبت به نمونه آلوده ی اشباع شده با آب مقدار ناچیزی کاهش فروریزش داشته است و میزان جذب آب نیز برای نمونه آلوده کمتر از میزان جذب آب برای نمونه بدون آلودگی بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلودگی نفتی #خاک های رمبنده #فروریزش #تحکیم اشباع و غیراشباع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)