پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
عصمت اشعار قدیم [پدیدآور اصلی]، شاهرخ قرنجیک[استاد راهنما]
چکیده: گرایش به استفاده از اسیدهای چرب غیراشباع در زمینه های گوناگون، به همراه اهمیت آن ها در سلامتی، باعث جستجوی منابع دیگر تامین این اسیدهای چرب مانند منابع میکروبی و گیاهی گردیده است. در این تحقیق با هدف همسانه سازی ژن دلتا 6 دسچوراز، پس از استخراج RNA و سنتز cDNA از قارچ Mortierella alpina، این ژن توسط آغازگرهای اختصاصی حاوی توالی کوزاک تکثیر گردید. قطعه تکثیر شده در ناقل همسانه سازی pBluescxript KS(+) حاوی پروموتور ناپین همسانه سازی و پلاسمید نوترکیب به باکتری E.coli سویه DH5α ترانسفورم شد. پس از تائید صحت همسانه سازی با استفاده از تکنیک PCR توسط آغازگرهای اختصاصی، هضم آنزیمی توسط آنزیم های برشی (HindIII-SacI) و توالی یابی، قطعه حاوی پروموتور ناپین و ژن دلتا 6 دسچوراز در ناقل دوگانه pBI121 الحاق و توسط روش ذوب و انجماد به آگروباکتریوم تومیفسینس سویه LBA4404 منتقل شد. بر اساس نتایج توالی یابی نوکلئوتیدی، توالی کدکنندهً این ژن مشتمل بر 1374 نوکلئوتیدِ کدکننده 457 اسیدآمینه می باشد. آنالیز توالی آمینواسیدی، وجود دومین های سیتوکروم b5 حامل موتیف (HPGG)، دو دومین گذرنده از غشاء و سه موتیف هیستیدین باکس را تائید نمود. خواص پروتئینی، ساختار دوم و شکل فضایی توالی پروتئینی مطابق با گزارش های متناظر از این گونه قارچی تشخیص داده شد. سازه ژنی حاصل با استفاده از روش مبتنی بر آگروباکتریوم و ریزنمونه های برگی، به گیاه توتون انتقال، و گیاهان باززا شده و تراریخته احتمالی در محیط انتقال حاوی mg/l 100کانامایسین گزینش شدند. حضور ژن دلتا 6 دسچوراز در ژنوم گیاهان با استفاده از PCR تائید ، استخراج RNA و سنتز cDNA از برگ گیاهان توتون تراریخته انجام شد. عدم بیان ژن دلتا 6 دسچوراز در بافت برگ، عملکرد صحیح پروموتور اختصاصی بذر ناپین و عدم بیان آن در بافت های غیراختصاصی را تائید نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#همسانه سازی #ژن دلتا 6 دسچوراز #اسیدهای چرب غیراشباع #Mortierella alpina

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)