پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محدثه لعل نوقاب [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: در آئین نامه های مبتنی به نظریه قابلیت اعتماد، سعی می شود قالب آئین نامه به نحوی تنظیم شود تا با توجه به خصوصیات آماری بارها و مقاومت اجزاء، سازه ا ی ایمن و اقتصادی طراحی شود. یکی از عوامل مؤثر در کالیبراسیون آیین نامه های طراحی هر کشور، شناسایی جامع و کامل عوامل احتمالاتی حاکم می باشد. این در حالی است که متأسفانه در کشور ایران راجع به متغیرهای بار و مقاومت مطالعات جامعی صورت نگرفته است، لذا گاهاً ضرایب افزایش بار و مقاومت آئین نامه های طراحی ایران خیلی مبتنی بر واقعیت نیستند و در اکثر طراحی هایی که صورت می گیرد سعی می-گردد با اعمال شرایط سنگین تر از آنچه که در هر منطقه وجود دارد و بدون توجه به اثراتی که بر روی هزینه ها خواهد داشت طراحی با ایمنی بالا انجام می شود. توسط برخی از محققین مطالعات آماری راجع به پارامترهای احتمالاتی بار و مقاومت صورت پذیرفته است و در این تحقیق بررسی هایی در زمینه متغیر تصادفی بار زلزله انجام شده است و مؤلفه های آماری مناسب برای آن منظور شده است. در ادامه تراز ایمنی اعضای فولادی طراحی شده براساس آیین نامه جدید ایران (نسخه 1392)، که طبق اطلاعات آماری در دسترس کشورمان بدست آمده است با اعضای فولادی طراحی شده توسط آیین نامه فولاد آمریکا مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصل ملاحظه می شود در برخی از موارد تراز ایمنی مطلوب حاصل نمی گردد و بایستی کالیبراسیون آیین نامه فولاد ایران با دقت بیشتری صورت پذیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه قابلیت اعتماد #کالیبراسیون #متغیر تصادفی بار زلزله #تراز ایمنی #آیین نامه فولاد ایران (نسخه 1392) #آیین نامه فولاد آمریکا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)