پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهین ریحانی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: معمولاً آئین نامه های طراحی به نحوی تدوین می شوند که ضمن اقناع شرایط ایمنی، طرح اقتصادی را نیز به همراه آورند. این خواسته با تلفیق روابط نظری، نتایج آزمایشگاهی و ضرایب اطمینان حاصل می شود. ضرایب اطمینان ریشه در مطالعات احتمالاتی دارند که بر اساس نظریه قابلیت اعتماد تعیین می-شوند. کمیته های تدوین آئین نامه، با در نظر گرفتن ماهیت تصادفی عوامل دخیل در روابط طراحی و لحاظ طرح اقتصادی، فرمول های طراحی را ارائه می دهند. شیوه برخورد با عوامل احتمالاتی، روشهای گوناگون طراحی از قبیل تنش مجاز، حالات حدی و ... را سبب ساز می شوند. از آنجاکه آئین نامه فعلی فولاد ایران وجوه اشتراک زیادی با آئین نامه آمریکا دارد، که میتوان به ترکیبات بارگذاری یا روابط طراحی اشاره کرد، این شائبه را ایجاد می کند که آیا ضوابط طراحی آئین نامه فولاد ایران، قابلیت انطباق خوبی با شرایط احتمالاتی کشور ایران دارد یا خیر. در این پایان نامه بطور اخص، تراز ایمنی ستونهای فولادی تحت خمش دو محوره مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور برنامه کامپیوتری نوشته شده است که بر اساس روش مونت کارلو، احتمال خرابی این نوع ستونها در قابهای سه بعدی خمشی را تعیین می کند. همچنین برنامه کامپیوتری دیگری نوشته شده که با داشتن تابع حالت حدی میتواند شاخص ایمنی را بطور تحلیلی تعیین نماید. نتایج حاصل نشان می دهد که ستونهای طراحی شده بر اساس آئین نامه ایران، در ترکیبات بارگذاری ثقلی، از نظر ایمنی و اقتصادی قابل قبول می باشند و تحت بارگذاری فوق العاده که بار باد حضور دارد، از تراز ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و به سمت طراحی غیراقتصادی متمایل می شوند در بارگذاری فوق العاده با حضور بار زلزله، تراز ایمنی ستونهای طراحی شده بر اساس آئین نامه ایران در بعضی موارد اندکی پایین تر از سطح ایمنی مورد نیاز می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل قابلیت اعتماد #تیرستون تحت خمش دو محوره #روش مونت کارلو #آئین نامه فولاد ایران(1392)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)