پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهدی باقرنژاد [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه بهینه یابی وزن تیرورق های چند دهانه با بارگذاری وممان اینرسی متغیر بااستفاده از روش الگوریتم ژنتیک وروابط طراحی آیین نامه فولاد ایران موردمطالعه واقع شده است. بدین منظور برنامه کامپیوتری نوشته شده است که با استفاده از تحلیل ماتریسی سازه ها هرنوع تیرورق با مقطع متغیر ،تعداددهانه وبارگذاریهای متفاوت را مورد تحلیل قرارداده وبا استفاده از روش الگوریتم ژنتیک،مقادیر نزدیک به بهینه ارتفاع وضخامت جان،عرض وضخامت بال در مقاطع منتخب را تعیین می نماید. در متن پایان نامه پس از شرح مختصر راجع به تاریخچه کارهای انجام شده ،مبانی الگوریتم ژنتیک وروابط طراحی تیرورق براساس آئین نامه فولاد ایران وشیوه بهینه یابی براساس الگوریتم شرح داده شده ودر خاتمه باطرح مثالهایی نحوه انجام کار توضیح داده شده است.برای نشان دادن صحت نتایج ،مقادیر حاصل با سایر مراجع مقایسه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه یابی #تیرورق #ممان اینرسی متغیر #تعداددهانه دلخواه #بارگذاری دلخواه #آیین نامه فولاد ایران #الگوریتم ژنتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)