پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حميد ترابي [پدیدآور اصلی]، محمود شريعتي [استاد راهنما]
چکیده: در پایان‌نامه پیش‌رو در ابتدا رفتار کمانشی و ارتعاشاتی نانولوله‌های کربنی تک جداره معیوب تحت بارهای محوری فشاری، ممان پیچشی و خمشی و شرایط مرزی مختلف با استفاده از نرم‌افزار المان محدود ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیر انواع عیوب تهی‌جای و استون- والس بر بار بحرانی کمانش، جابه‌جایی متناظر آن، ممان پیچشی و خمشی کمانش و زاویه پیچش و خمش متناظر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه پس از پیشنهاد مدلی جدید با افزودن نیروی واندروالس، آنالیزهای مشابه بر روی نانولوله های دوجداره سالم و معیوب نیز انجام گردیده است. در این بخش رفتار کمانشی نانولوله های کربنی دوجداره تحت بارگذاری محوری، پیچشی و خمشی و تاثیر نیروی واندروالس، تعداد و موقعیت عیوب بر روی آن ها مورد تحلیل قرارگرفته است. بعلاوه با افزودن نیروی غیرخطی واندروالس خواص مکانیکی این نوع نانولوله ها بدست آمده است. ضرورت فراهم آوردن شرایط خاص آزمایشگاهی و نیز زمان بر بودن شبیه‌سازی‌های اتمی عامل و محرک اصلی جهت ارائه‌ی این مدل ساختاری جدید می‌باشد؛ که علاوه بر داشتن دقت مناسب و زمان اجرای کوتاه، محدودیت‌های روش‌های پیشین را ندارد. در حقیقت مدل ارائه شده ترکیبی از مدل‌های ساختاری دیگر می‌باشد که تا حد زیادی عیوب آنها را از بین برده است. به منظور مدل کردن برهم‌کنش‌های کششی و پیچشی، اتصال دهنده‌های غیر خطی، جهت مدل کردن بر هم‌کنش‌های زاویه‌ای و واندروالس، فنر غیر خطی مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از مدل پیوسته مقایسه شده است و می‌توان نشان داد که رفتار‌های کمانشی نانولوله‌های کربنی شباهت زیادی با رفتارهای کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای(با ضخامت nm066/0 و مدول یانگ TPa 5/5) دارد. در پایان نیز نتایج بدست آمده با برخی از نتایج حاصل از مدل‌های مولکولی، ساختاری و پیوسته معتبر مقایسه شده است. از مقایسه‌های انجام گرفته می‌توان نتیجه گرفت مدل ساختاری ارائه شده دارای دقت بالا، زمان و هزینه کم اجرا می‌باشد و علاوه بر آن دارای قابلیت‌هائی می‌باشد که مدل‌های ساختاری گذشته فاقد آن می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیک ساختاری #نانولوله‌های کربنی #عیوب #بارگذاری محوری #ممان پیچشی و خمشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)