پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مارال بابایانی [پدیدآور اصلی]، حسن خوش قلب[استاد راهنما]، ابراهیم غلامعلی پور علمداری [استاد راهنما]
چکیده: آزمایشی به‌منظور ارزیابی پتانسیل آللوپاتی یا آللوپاتیکی اندام‌های ریشه، ساقه و برگ دو گیاه زینتی و دارویی پرنده بهشتی (Strelitzia reginae Ait) و آنتوریوم (Anthurium andreanum) بر مشخصه‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه مهاجر و پروتئینی کینوا (Chenopodium quinoa Wild) در شرایط کشت هیدروپونیک انجام شد. این آزمایش‌ بصورت دو طرح کاملاً تصادفی جداگانه در آزمایشگاه گیاهشناسی دانشگاه گنبدکاووس در سال 1401 به اجرا درآمد. در این مطالعه صفات مورفولوژیکی نظیر طول ریشه و ساقه، تعداد برگ، وزن خشک ریشه، ساقه و برگ، فیزیولوژیکی (محتوای نسبی آب برگ، محتوای کلروفیل a، محتوای کلروفیل b، محتوای کلروفیل کل (a+b)، محتوای کارتنوئیدها، نسبت کلروفیل a به b، محتوای آمینو اسید پرولین، محتوای قندهای محلول، فعالیت آنزیم کاتالاز، نشت یونی) و بیوشیمیایی (محتوای فنول کل و محتوای فلاونوئید) و به‌علاوه فعالیت آنتی‌اکسیدانی مورد اندازه‌گیری قرارگرفت. نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که اندام برگ دارای بیشترین اثر آللوپاتیکی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی کینوا بود. به‌طوری‌که عصاره اندام‌‌های مختلف استرلیتزیا و‌ آنتوریوم اثر متفاوتی بر گیاه کینوا نشان دادند. بطورکلی عصاره اندام‌های مختلف پرنده‌بهشتی و آنتوریوم به‌ترتیب اثرات کاهشی و افزایشی معنی‌داری بر مشخصه‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه‌های مورد بررسی نشان دادند. هم‌چنین کاهش نسبت رنگیزه کلروفیل a به b، و افزایش اسمولیت‌های سازشی پرولین و قندهای محلول، فعالیت آنزیم کاتالاز، محتوای فنول کل و فلاونوئیدها در گیاهچه‌های کینوا تحت تیمار عصاره آبی اندام‌های پرنده بهشتی را شاید بتوان بعنوان معیاری از پارامترهایی از تنش غیر زنده بکار برد. در مجموع، با توجه به کاربرد گسترده گل‌های زینتی و دارویی به‌ویژه پرنده بهشتی و آنتوریوم بصورت شاخه بریده در گلخانه‌های تجاری و عدم بهره‌داری مناسب از زیست توده تولیدی آن‌ها در مصارف خانگی و صنعتی، ترکیبات موثره آن‌ها می‌تواند به‌عنوان گزینه ای قابل تامل برای تولید شبه هورمون‌ها (مواد تقویتی)، ترکیبات دارویی با منشاء زیستی، گیاهان خوراکی و یا حتی علف‌کش‌ها با منشاء زیستی در راستای کشاورزی پایدار باشد. این امر نیازمند تجزیه فیتوشیمی ترکیبات موجود در این گیاهان به‌همراه آزمایشات تکمیلی می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پتانسیل آللوپاتیکی #آنتوریوم #پرنده‌بهشتی #نسبت کلروفیل a به b #محتوای پرولین #فعالیت آنزیم کاتالاز #محتوای فلاونوئیدها.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)