پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مریم کاشی [پدیدآور اصلی]، علی درخشان شادمهری[استاد راهنما]
چکیده: کلـزا یکـی از مهمـترین گیـاهـان روغنـی است که نقـش عمـده‌ای در تـأمین روغـن خـوراکی انـسان دارد. شـته مــومی کلـم (Brevicoryne brassicae L. ) یکی از آفات مهم و جدی کلزا در ایران است. دراکثر مناطق زارعین برای کنترل آن چندین بار سمپاشی می‌نمایند. در صورت مقاومت حشره آفت به سموم مورد استفاده نه تنها آفت کنترل نگردیده بلکه سبب افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات زیست محیطی می‌گردد. لذا این پژوهش در جهت بررسی حساسیت جمعیت‌های شته مومی کلم در استان سمنان به حشره کش‌های متداول مورد استفاده بر علیه آن انجام گردید. در این تحقیـق تأثیر غلظت‌‌های‌‌ مختلف اکسی‌‌دیمتون‌‌متیل، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و تیمار ترکیبی اکسـی‌‌دیمتون‌‌متیل و ایمیداکلـوپراید برروی سه جمعیت این شتـه از شهـرهای سمنان، شاهرود و گرمسار در سال زراعی 1399 در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از حشره‌‌کش‌‌ها در پنج غلظت توصیه شده، دو غلظت بالاتر و دو غلظت پایین تر شامل پریمیـکارب (500، 750، 1000، 1250 و 1500 ppm) ایمیداکـلوپراید (250، 375، 500، 625 و 750 ppm) اکسی دیمتون متیل (500، 750، 1000، 1250 و 1500 ppm) و تیمار ترکیبی (375، 5/562، 750، 5/937، 1125 ppm) مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش‌های زیست سنجی به روش غوطه وری برگ انجام گرفت و مرگ و میر شته‌ها 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از تیمار شدن با حشره کش‌ها ثبت گردید. در دوز توصیه شده سموم مورد آزمایش بیشترین تلفات با 25/86 درصد مربوط به سم ترکیبی اکسی دیمتون متیل و ایمیداکلوپراید در جمعیت شاهرود و کمترین تلفات با 5/62 درصد مربوط به سم اکسی دیمتون متیل برروی دو جمعیت گرمسار و شاهرود مشاهده گردید. مقدارLC50 به دست آمده برای اکسی دیمتون متیل در جمعیت‌های گرمسار، سمنان و شاهرود به ترتیب برابر با 77/264، 07/268، 53/201 و برای تیمار ترکیبی اکسی دیمتون متیل و ایمیداکلوپراید 82/163، 98/109، 99/48 برای ایمیداکلوپراید 169، 27/155، 22/177 و برای تیمار پریمیکارب 68/152، 57/158 و 86/89 ppm بود. با توجه به این نتایج می‌‌توان گفت که جمعیت شاهرود به بجز تیمار ایمیداکلوپراید به بقیه تیمارها پاسخ بهتری داده و به عنوان جمعیت حساس شناخته شد. LT50 به دست آمده برای سموم مورد استفاده نشان داد که تیمار ترکیبی ایمیداکلوپراید و اکسی‌‌دیمتون‌‌متیل با 7/38 ساعت به عنوان کمترین و ایمیداکلوپراید با 5/54 ساعت به عنوان بیشترین LT50 بود. نتایج این تحقیق می‌تواند در تدوین برنامه مدیریت تلفیقی شته مومی کلم موثر باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شته مومی کلم #کلزا #اکسی دیمتون متیل #پریمیکارب #ایمیداکلوپراید
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)