پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مبینا حسینی [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به کاربرد پلیمرهای رسانا به عنوان جزء اصلی دیودهای نشر نور آلی (OLED)، بررسی عوامل موثر بر خواص این نوع پلیمرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، خواص ساختاری، الکترونی و ترموشیمی الیگومرهای 3و4-اتیلن دی اکسی تیوفن (EDOT) محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام محاسبات کوانتومی از روش نظریه ی تابعی چگالی در سطح نظری **B3LYP/6-311++G و **B3LYP/6-311G استفاده گردید. نتایج محاسبات ساختاری الیگومرهای EDOT نشان می دهد که میانگین زوایای پیچشی در سه حالت خنثی، کاتیونی و آنیونی نزدیک به 180 است و دارای ساختار مسطح می باشند. با افزایش طول زنجیره ی الیگومری، طول پیوندهای یگانه و دوگانه مزدوج به هم نزدیک تر شده که نشان گر افزایش خاصیت مزدوج شدن سیستم الکترون های π می باشد. این نتیجه برای حالت های دوپه شده بهتر مشاهده می شود. شکاف انرژی بین HOMO و LUMO با افزایش طول زنجیره ی الیگومر کاهش می یابد در نتیجه موجب افزایش رسانایی در زنجیره های بزرگ تر می گردد که این مقدار برای حالت های دوپه شده (pوn) از کاهش بیشتری برخوردار است. نتایج نشان می دهد در این الیگومرها تزریق حفره و الکترون با سهولت صورت می گیرد که در بهبود خواص گونه های دوپه شده p و n موثر است. همچنین با افزایش طول زنجیره ی الیگومر بار الکتریکی به صورت یکنواخت بین حلقه های EDOT توزیع شده است. طیف UV/Vis شبیه سازی شده برای الیگومرها، بیان گر این است که جابجایی قرمز مشاهده شده در اثر افزایش طول زنجیر و عامل تقویت الیگومرها، مطابق با بهبود خاصیت رسانایی در پلی (3و4- اتیلن دی اکسی تیوفن) PEDOT است. بررسی اثرات دمایی بر روی خواص ترموشیمی این دسته از مولکول ها نیز نشان می دهد که الیگومرهای بزرگ تر از پایداری بیشتری برخوردار هستند. پیش بینی رسانایی PEDOT در فاز گازی در گستره 400-50 کلوین نشان می دهد که با افزایش دما رسانایی پلیمر افزایش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3و4-اتیلن دی اکسی تیوفن #پلیمرهای رسانا #نظریه تابعی چگالی #ترموشیمی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)