پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سارا حیدری [پدیدآور اصلی]، شاهین شاهسونی[استاد راهنما]، احمد اخیانی [استاد مشاور]
چکیده: از مهمترین مشکلات کشاورزی مناطق خشک ونیمه خشک، شوری خاک است. شوری از طریق اثر بر میزان دسترسی به مواد غذایی در ارتباط با تغذیه گیاهان اختلال ایجاد می کند. همچنین در شرایط تنش شوری، کمبود یا اختلال یونی در اثر رقابت عناصر غذایی غذایی مثل پتاسیم، کلسیم و نیترات، با یون های سمی سدیم و کلر ایجاد می شود. همزیستی قارچ میکوریزا با ریشه گیاهان از طریق بهبود جذب عناصر غذایی می تواند باعث واکنش مثبت گیاهان به ویژه در شرایط تنش شوری شود. به منظور بررسی تاثیر میکوریزا و کود پتاسیم در شرایط شور، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود، بر روی نهال انار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل 2 سطح کود پتاسیم (عدم استفاده و استفاده بر اساس عرف محل)، 2 سطح میکوریزا (عدم تلقیح و تلقیح) و 3 سطح شوری آب (1، 4 و 8 دسی زیمنس بر متر) از منبع کلرید سدیم بود. نتایج نشان داد که تلقیح با میکوریزا باعث افزایش وزن خشک ریشه، نسبت پتاسیم به سدیم در اندام هوایی و ریشه و همچنین افزایش کلونیزاسیون میکوریزایی شد. بیشتر صفات اندازه گیری شده در گیاه تحت تاثیر شوری قرار گرفتند به طوری که شوری باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی و ریشه، ارتفاع، سطح برگ، پتاسیم ریشه و کلونیزاسیون میکوریزی شده و مقدار سدیم ریشه و اندام هوایی و کلر اندام هوایی را به صورت معنی داری افزایش داد. مقدار پتاسیم گیاه در اندام هوایی و ریشه، سطح برگ و شاخص کلروفیل، ارتفاع و وزن خشک اندام و هوایی و ریشه، تحت تاثیر کود پتاسیم افزایش یافته و میزان سدیم و کلسیم اندام هوایی کاهش یافت. تاثیر متقابل پتاسیم و شوری نیز باعث افزایش ارتفاع گیاه و وزن خشک ریشه در شرایط استفاده از پتاسیم شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پتاسیم #میکوریزا #شوری #انار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)