پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حسین تولائی [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، حسن ترابی پوده [استاد مشاور]، مهدی دلقندی[استاد مشاور]
چکیده: بررسی تغییرات آبدهی قنوات، به منظور مدیریت و برنامه ریزی منابع آب بسیار مهم می باشد. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع، به منظور بررسی و شناخت روند تغییرات دبی قنوات شهرستان های شاهرود و میامی روند آنها در سه مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه با استفاده از روش من کندال- پیش سفید بدون روند(TFPW-MK) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده شامل داده های 9 قنات منتخب دردوره 23 ساله آماری (1372-1396) در محدوده مورد مطالعه می باشد. در این تحقیق ابتدا شیب خطی روند در داده های نمونه با استفاده از روش تیل سن (TSA) تخمین زده شد و سپس با استفاده از روشTFPW اثر ضریب خودهمبستگی از داده ها حذف گردید و سری های زمانی آبدهی اصطلاحاً پیش-سفید گردید. سپس روند تغییرات دبی در سری های زمانی اصلی و سری های پیش سفید شده به روش مذکور با استفاده از آزمون من کندال (MK) مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در اکثر ایستگاه ها (8 قنات از 9 قنات) روند تغییرات جریان عمدتا نزولی است و در 24سال گذشته کاهش میزان دبی قنوات کاملا محسوس می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آزمون TFPW-MK #خودهمبستگی #دبی جریان #روند #شاهرود #قنات #میامی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)