پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
اسماعیل سلمانپور منصورآباد [پدیدآور اصلی]، مصطفی حیدری[استاد راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]، هادی قربانی[استاد مشاور]
چکیده: آلودگی های زیست محیطی به دلیل استفاده بی رویه از نهاده های شیمیایی تا حدی سلامت جوامع انسانی را به خطر انداخته است. امروزه تلاش های گسترده ای، جهت یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت خاک ، محصولات کشاورزی و حذف آلاینده ها آغاز شده است. از اینرو به منظور بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و کلات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت ( رقم سینگل کراس704) آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح کود زیستی باکتریایی (شاهد، ازتوباکتر کروکوکوم، آزوسپیریلوم برازیلنس به عنوان عامل اول و کود کلات آهن شامل: شاهد (بدون مصرف هیچ نوع کود)، کلات آهن معمولی خاک مصرف، کلات آهن معمولی محلول پاشی، نانو کلات آهن خاک مصرف، نانو کلات آهن محلول پاشی به عنوان عامل دوم بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار کود زیستی باکتریایی و کلات آهن بر عملکرد دانه، فعالیت آنزیم های گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز، آهن دانه و برگ و پروتئین دانه معنی دار بود. به طوری که بیشترین عملکرد دانه، بالاترین میزان آهن دانه و برگ و درصد پروتئین دانه و نیز بیشترین میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز از ترکیب تیماری آزوسپیریلوم به همراه محلول پاشی نانو کلات آهن حاصل شد. در این آزمایش اثرات اصلی تیمار کود زیستی و نانو کلات آهن تاثیر معنی داری بر مقادیر کلروفیل a، کلروفیلb و عملکرد بیولوژیک داشت، بطوریکه بیشترین مقادیر آنها از تیمار باکتری آزسپیریلوم و نانو کلات آهن بصورت محلول پاشی حاصل شد. در بین تیمارهای این آزمایش نانو کلات آهن بصورت محلول پاشی به صورت معنی داری سبب افزایش مقادیر وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال شد. با توجه به نتایج حاصله، در مجموع می توان گفت ترکیب تیماری باکتری آزوسپیریلوم و محلول پاشی نانو کلات آهن نسبت به سایر تیمارها از کارایی بهتری در گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704 برخودار بود و قابل توصیه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کود زیستی #نانو کلات #ازتوباکتر کروکوکوم #آزوسپیریلوم برازیلنس #عملکرد بیولوژیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)