پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهسا جمشیدی [پدیدآور اصلی]، منوچهر قلی‌پور[استاد راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد مشاور]، حمیدرضا صمدلویی[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر امواج آلتراسونیک و سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinesis L.) در شرایط تنش خشکی، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1393 به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل پرتودهی بذور با امواج آلتراسونیک در سه سطح شاهد (عدم پرتودهی)، 4 دقیقه و 8 دقیقه، محلول پاشی سالیسیلیک اسید در دو سطح شاهد (عدم محلول پاشی) و محلول پاشی با غلظت یک میلی مولار یک هفته بعد از گلدهی و یک هفته بعد از خمیری شدن دانه و اعمال تنش خشکی در دو سطح شاهد (آبیاری کامل) و قطع آبیاری از گلدهی به بعد می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد سالیسیلیک اسید، وزن خشک غلاف، تعداد غلاف و دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، محتوای نسبی آب برگ، رنگیزه های فتوسنتزی و پروتئین دانه را به طور معنی داری در مقایسه با شاهد افزایش داد. امواج آلتراسونیک موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی، تعداد غلاف و دانه، تعداد گره، سطح برگ، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، کلروفیل برگ و پروتئین دانه در مقایسه با شاهد شد. همچنین غالب صفات به طور منفی از تنش خشکی تأثیر پذیرفتند. در این آزمایش مشخص شد کاربرد سالیسیلیک اسید و همچنین پرتودهی 4 دقیقه امواج آلتراسونیک به منظور افزایش و بهبود رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی مفید می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرتودهی #سالیسیلیک اسید #تنش #لوبیا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)