پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حمید رضا کریمی گله دونی [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، محمدرضا عامریان[استاد مشاور]، حسن مکاریان[استاد مشاور]
چکیده: جهت ارزیابی تاثیر محلول پاشی، تلقیح ریزوبیومی و گوگرد بر سویا رقم ویلیامز، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی باسه تکرار در سال 1393 در کشت و صنعت گل چشمه اجرا شد. فاکتورهای این آزمایش شامل محلول‌پاشی با فلومیکس در دو سطح شامل (بدون محلول‌پاشی‌و محلول‌پاشی با فلومیکس)، تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکم دردو سطح شامل (بدون تلقیح ریزوبیومی‌و تلقیح با ریزوبیوم) ودر فاکتور سوم گوگرد در سه سطح (شاهد عدم مصرف گوگرد، 65 کیلوگرم در هکتار و130 کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار) بود. تیمار‌های فوق در دو شرایط وجین علف‌های هرز و عدم وجین اجرا شد. نتایج نشان داد در شریط وجین اثرات محلول‌پاشی برصفات ارتفاع بوته، قطرساقه، تعداد شاخه فرعی، طول غلاف، محتوی نسبی آب برگ ، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصدروغن معنی‌دار شد. تلقیح بذر سویا با ریزوبیوم بر صفات ارتفاع بوته؛ قطر ساقه؛ تعداد دانه در غلاف؛ تعداد غلاف در بوته بجز وزن هزار دانه، درصد پروتئین، طول غلاف و محتوی نسبی آب برگ تاثیر معنی‌داری داشت. اثر گوگرد بر عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین معنی‌دار شد. در شرایط عدم وجین اثرات محلول‌پاشی بر ارتفاع بوته، قطرساقه، محتوی نسبی آب برگ و عملکر دانه معنی‌دار شد. اثر متقابل محلو ل‌پاشی وریزوبیوم بر طول غلاف در سطح 5درصد معنی دارشد. بالاترین طول غلاف از تیمار محلول پاشی و تلقیح ریزوبیومی با 4/82 سانتی متر وکمترین طول غلاف از عدم محلول پاشی و عدم تلقیح با 4/60 سانتی‌متربه دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رقم #وجین #درصد روغن و عملکرد دانه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)