پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
الناز فهیمی بایرامی [پدیدآور اصلی]، ناصر فرخی[استاد راهنما]، سعید امین زاده [استاد راهنما]
چکیده: پلی گالاکتوروناز قارچMacrophomina phaseolina (عامل بیماری پوسیدگی ذغالی در طیف وسیعی از گیاهان) از عوامل مهم بیماریزایی قارچی جهت نفوذ به سلول میزبان گیاهی می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی خصوصیات و افکتورها، این آنزیم با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی خالص سازی گردید. بیشترین فعالیت آنزیم خالص با وزن مولکولی تقریبی 80 کیلو دالتون، در اسیدیته 3 و دمای 60 درجه سانتی گراد بود. آنزیم از پایداری دمایی و اسیدیته بالایی برخوردار بود به طوریکه، نیمه عمرحرارتی آن در دمای 90 درجه سانتی گراد 177 دقیقه است که حاکی از پتانسیل بالای این آنزیم جهت کاربرد در صنایع می باشد. انرژی اکتیواسیون و تغییرات آنتالپی غیر فعا ل سازی حرارتی آنزیم به ترتیب KJ/mol 26/15و KJ/mol41/12 بود. بررسی کینتیک آنزیم (1/10 = nH و 7/1 = Rs)، الگوی کینتیک غیر میکائیلیس-منتن با اتصال تعاونی مثبت به سوبسترای پلی گالاکتورونیک اسید را نشان داد. نمودار تغییرات سرعت در برابر غلظت های گوناگون سوبسترای پلی گالاکتورونیک اسید با mg/ml 3 = K0.5 و µmol/min 008/0 = Vmax، سیگموئیدی بود. آنزیم آلوستریک است و حداقل دو جایگاه کاتالیتیک دارد. ترایتون X-100، MnCl2، FeSO4، MnSO4 و CoCl2 موجب افزایش و تویین 20 و 80، PMSF، NiSO4، BaCl2، CuSO4، LiCl و تمامی نمک های فسفات موجب مهار فعالیت آنزیم گردیدند. یدواستامید و یدو استیک تاثیری بر فعالیت آنزیم نداشتند و احتمالا سیستئین، اسیدآمینه کاتالیتیکی آنزیم نمی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#Macrophomina phaseolina #پوسیدگی ذغالی #پلی گالاکتوروناز #آلوستریک #مهارکننده.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)