پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
عباس منصوري [پدیدآور اصلی]، حمید رضا اصغری[استاد راهنما]
چکیده: به منظور بررسی اثر هالوپرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم،‌ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سال 88-1387 اجرا گردید. در این آزمایش هالوپرایمینگ در 4 سطح (کلرید کلسیم با دو سطح غلظت، آب مقطر و شاهد) و ارقام گندم نیز در 4 سطح (شامل فلات، قدس،چمران و شوری4) اعمال شد. نتایج نشان داد که صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در ارقام مورد بررسی متفاوت بود. بیشترین عملکرد دانه،‌ ارتفاع بوته و شاخص برداشت مربوط به ارقام شوری4 و قدس و کمترین عملکرد دانه،‌ طول سنبله و تعداد دانه در سنبله مربوط به رقم چمران بود. بیشترین تعداد دانه در سنبله در رقم قدس و بیشترین مقدار وزن هزار دانه در ارقام شوری4 و چمران مشاهده شد. هالوپرایمینگ اثر معنی‌داری بر صفات اندازه‌گیری شده نداشت و تنها هالوپرایمینگ صفر میلی‌مولار (هیدروپرایمینگ) سرعت جوانه‌زنی را در ارقام چمران و قدس به طور معنی‌داری افزایش داد. بیشترین تاثیر پرایمینگ بر روی رقم چمران بود. شاخص سطح برگ،‌ سرعت رشد و سرعت جذب خالص در بذور پرایم چمران افزایش یافت. هیدروپرایمینگ باعث افزایش معنی‌دار عملکرد دانه در رقم چمران و کاهش معنی‌دار عملکرد دانه در رقم شوری4 گردید. هالوپرایمینگ 100میلی‌مولار نیز عملکرد رقم قدس را به طور معنی‌داری کاهش داد. در مجموع بیشترین تاثیر مثبت مربوط به هیدروپرایمینگ رقم چمران بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارقام گندم #‌ هالوپرایمینگ #عملکرد و اجزای عملکرد #‌ شاخص‌های فیزیولوژیکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)