پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
الهام امینی [پدیدآور اصلی]، مسعود علی پور اصل[استاد راهنما]
چکیده: اندیس مس – طلای باغ قاضی در استان خراسان رضوی در شمال غرب کاشمر قرار دارد. منطقه مورد مطالعه، بخشی از کمربند آتشفشانی- نفوذی خواف- درونه، در زیرپهنه سبزوار را شامل می شود. واحد های سنگی در منطقه، شامل سنگ های آتشفشانی ائوسن زیرین می باشند. توده های گرانیت-گرانودیوریت به سن احتمالی اولیگوسن به درون مجموعه های آتشفشانی تزریق شده است و سبب دگرسانی های گرمابی شدید اپیدوتی، کلریتی، آرژیلیکی و سیلیسی شده اند. سنگ های آتشفشانی و توده های نفوذی باغ قاضی به سری کالک آلکالن پتاسیم متوسط تا بالا تعلق دارند و در طی رژیم زمین ساختی کششی مرتبط با فرورانش شکل گرفته اند. سنگ های آتشفشانی ائوسن (بویژه آندزیت و داسیت) میزبان رگه و رگچه های سیلیسی و برش های گرمابی مس- طلادار می باشند. عوامل مؤثر بر کانه زایی مس- طلا در این منطقه عبارتند از: 1- سنگ های دربرگیرنده، 2- کنترل های ساختاری، 3- توده های نفوذی و 4- محلول های گرمابی، که نقش بسزایی در نقل و انتقال، تجمع و ته نشست آن دارند. کانی های اولیه شامل پیریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، الیژیست و انواع ثانویه شامل کالکوسیت، کوولیت، دیژنیت، مالاکیت، گویتیت، هماتیت و لیمونیت است. بافت های پرکننده فضای خالی، نواری، کلوفرم و برشی بافت های غالب درکانه زایی باغ قاضی می باشند. در مطالعات ژئوشیمی کانسنگ، همبستگی مثبت و بالای Au با عناصر Cu، As، Bi، Ag ، Fe، Pb و Zn قابل توجه است. بر مبنای میانبارهای سیال موجود در کوارتز، کانه زایی در دامنه دمایی 350-118 ( میانگین 230.63) درجه سانتی گراد و شوری 15.45-2.5 (میانگین 8.79) درصد وزنی معادل NaCl تشکیل شده است. با توجه به ویژگی های زمین شناسی، سنگ شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و میانبارهای سیال، اثر معدنی مس- طلای باغ قاضی از نوع کانی سازی اپی ترمال سولفید متوسط در منطقه کاشمر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانی شناسی #ژئوشیمی #میانبارهای سیال #مس- طلا #اپی ترمال #کاشمر #خواف- درونه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)