پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرخنده طاهری [پدیدآور اصلی]، هادی جعفری [استاد راهنما]، محمد رضایی [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اینکه سازندهای سخت از منابع مهم ذخیره آب در دنیا می باشند، در این پژوهش پتانسیل آب زیرزمینی در سنگ های گرانیتی منطقه شیرکوه واقع در جنوب غرب یزد مورد ارزیابی قرار گرفته است. این منطقه به لحاظ اهمیت اصلی ترین منبع تغذیه آبخوان آبرفتی دشت یزد- اردکان می باشد. در این مطالعه ابتدا پارامترهای مؤثر در تعیین میزان پتانسیل آب زیرزمینی مشخص گردید. این پارامترها شامل لایه های تراکم خطواره، تراکم آبراهه، بارش، لیتولوژی، شیب و پوشش گیاهی می باشند که با استفاده از نرم افزارهای مربوطه نظیر سنجش از دور (RS) و GIS تهیه شده اند. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی از دو روش دانش محور منطق فازی پیوسته و ارزیابی چند معیاره جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی استفاده گردید. در روش فازی پس از فازی سازی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS، با استفاده از عملگرهای مختلف فازی لایه های اطلاعاتی تلفیق شده-اند. پس از اعتبارسنجی، عملگر گاما به عنوان بهترین عملگر جهت تلفیق و تهیه نقشه نهایی انتخاب گردید که در این روش حدود 20 درصد از مساحت کل منطقه به عنوان نواحی مناسب شناسایی گردید. در روش ارزیابی چند معیاره پس از وزن دهی لایه ها با نظر کارشناسی، لایه های اطلاعاتی به روش ترکیب خطی وزن-دار تلفیق شدند و نقشه پتانسیل منابع آب زیرزمینی تولید گردید. پس از صحت سنجی نتایج هر دو مدل توسط موقعیت منابع آبی و دبی آن ها، با توجه به انطباق بسیار خوب منابع آبی با مناطق دارای پتانسیل مناسب در روش ارزیابی چند معیاره، این روش جهت تعیین مناطق مناسب از نظر پتانسیل آب زیرزمینی استفاده گردید. در این روش حدود 40 درصد از مساحت کل منطقه به عنوان مناطق خوب و بسیار خوب شناسایی شدند که این مناطق شامل دره های موجود در منطقه (بخش هوازده توده گرانیتی) و قسمت مرکزی توده گرانیتی (بخش درز و شکافدار) می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پتانسیل یابی آب زیرزمینی #منطق فازی #ارزیابی چند معیاره #شیرکوه #یزد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)